Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBERICHTEN

Wanneer en hoe gebruik ik de Handreiking Tijdelijke Aanpassing Toelatingscriteria Diagnostiek Dyslexie Covid-19?

Mei 2020 – De Handreiking Tijdelijke aanpassing toelating diagnostiek tijdens Covid-19 geeft handvatten over hoe te handelen op die momenten wanneer u twijfel heeft over de geboden ondersteuning op school maar er tevens de overtuiging bij zowel school als dyslexiepraktijk is dat het niet langer verantwoord is deze leerling de toegang tot de zorg te onthouden.

In die gevallen waarbij er twijfel is over de interpretatie van de toetsresultaten is de centrale vraag of voldoende duidelijk wordt of de derde E-score wijst op hardnekkigheid of toch op een onvoldoende adequaat uitgevoerd aanbod op ON3. Goed zicht op de mate en kwaliteit van de daadwerkelijk geboden ondersteuning op ON3 is van belang om tot een zuivere beoordeling van de hardnekkigheid te kunnen komen. Bij twijfels hierover of onvoldoende zicht hierop kan de praktijk het beste contact opnemen met de school.
Bepaal in onderling overleg of het wenselijk (en verantwoord) is de periode van ON3 voor deze leerling te verlengen. Mocht dit niet het geval zijn maar bestaat er twijfel over de hardnekkigheid, volg  dan de richtlijnen zoals in de Handreiking beschreven.

Ten slotte: Psychodiagnostiek is meer dan het aflopen van een beslisboom. U bent de psychodiagnost en moet derhalve de beslissing nemen. Daarbij gaat het om uw interpretatie van toetsgegevens, leergeschiedenis, kindkenmerken enz. Uw weging van alle informatie schrijft u navolgbaar op en u trekt een conclusie. Daar tekent u voor. Binnen dit denkkader krijgen ON3 en proefbehandeling hun betekenis.

NB De Handreiking Tijdelijke Aanpassing Toelatingscriteria Diagnostiek Dyslexie tijdens Covid-19 is in december 2021 afgerond.

Back to top