Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

ONDERWIJS

Directie, leerkrachten, IB'ers, RT'ers

Dyslexie in het onderwijs

Het is van groot belang om vroegtijdig te signaleren dat een kind lees- en/of spellingproblemen heeft. De school fungeert bij het vermoeden van dyslexie als ‘poortwachter-onderwijs’. Door het volgen van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie 3.0 kan dit vermoeden nader worden onderbouwd.
Voor het ondersteunen en begeleiden van leerlingen met lees- en/of spellingproblemen en mogelijk dyslexie is en blijft de school verantwoordelijk. Zij bouwt in elk geval een leerlingdossier op. Tevens stelt de school op indicatie individuele begeleiding op niveau 3 in.
Als de individuele begeleiding onvoldoende resultaat oplevert, kan daar hardnekkigheid van de lees-/spellingproblemen uit worden afgeleid. Als er daarnaast sprake is van een significante achterstand in lees- en/of spellingvaardigheid bestaat de mogelijkheid om aan te melden voor gespecialiseerde diagnostiek. Achterstand wordt aangetoond als op drie achtereenvolgende meetmomenten, ondanks een juiste interventie op school, een leerling op een genormeerde toets voor technische leesvaardigheid een score behaalt die bij de zwakste 10% behoort.
Het diagnostisch onderzoek wijst uit of een leerling dyslectisch is en een dyslexieverklaring kan krijgen. Wordt ernstige dyslexie (ED) vastgesteld en de leerling is nog geen 13 jaar, dan komt zijn of haar behandeling, mits uitgevoerd door een gekwalificeerde dyslexiebehandelaar, in aanmerking voor vergoeding vanuit de Jeugdzorg. Voor de financiering van deze zorg is sinds 1 januari 2015 de gemeente verantwoordelijk.
Tijdens deze behandeling krijgen kinderen huiswerk. Ouders en school worden bij de behandeling nauw betrokken.

 

Back to top