Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

ONDERWIJS

Directie, leerkrachten, IB'ers, RT'ers

Het leerlingdossier

Als de ouders hun kind aanmelden voor diagnostiek (en behandeling) van dyslexie, hebben zij een leerlingdossier nodig dat het vermoeden van ernstige dyslexie onderbouwt. Dit dossier wordt door de dyslexiezorgverlener als uitgangspunt genomen voor de beoordeling of het kind in aanmerking komt voor vergoede diagnostiek.
Het leerlingdossier, dat door de school wordt samengesteld, bevat onder meer toetsresultaten voor lezen en spellen en het beschrijft wat de school gedaan heeft om de achterstand van de leerling op dit gebied te beperken of te verbeteren.

In lijn met de leidraad ‘Afstemmen onderwijs-zorg vergoedingsregeling’, hebben het Masterpan Dyslexie en de toenmalige kwaliteitsinstituten KD en NRD een uniform leerlingdossier dyslexie samengesteld. Het format is gebaseerd op de werkwijze zoals deze is beschreven in de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie.

In het kader van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie, dyslexiecentraal.nl, is dit leerlingdossier nader bijgesteld door het NKD en het Expertisecentrum Nederlands. de nieuwe versie van het leerlingdossier vormt één geheel met de Leidraad vergoedingsregeling dyslexie van onderwijs naar zorg: doorverwijzen bij een vermoeden van dyslexie – versie 2.0 en de Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2, 3 en 4 bij lees-/spellingproblemen en dyslexie – versie 3.0. Vanaf 1 januari 2022 is de Leidraad Ernstige Dyslexie: doorverwijzing van onderwijs naar zorg – versie 3.1 leidend.
Als scholen het leerlingdossier ingevuld hebben, voldoen zij aan het protocol en is het leerlingdossier dat bij de diagnosticus/behandelaar ingeleverd moet worden, compleet.

Download het Leerlingdossier dyslexie – versie 5.0.*

Blijkt uit het onderzoek dat het kind ernstige dyslexie heeft, dan komt het in aanmerking voor vergoede behandeling. Kinderen die niet in aanmerking komen voor vergoede behandeling, krijgen het onderzoek wel vergoed. Zij moeten op school verder worden begeleid.

De school hoeft aan kinderen die vergoede zorg krijgen, geen intensieve begeleiding meer te bieden. Ouders kunnen het kind veelal zelf begeleiden bij thuisopdrachten. Soms wordt in onderling overleg afgesproken dat een school toch een gedeelte van de dagelijkse begeleiding op zich neemt, bijvoorbeeld als de ouders hiertoe niet in staat zijn.

*Het Leerlingdossier Dyslexie is digitaal in te vullen: download het Leerlingdossier, sla het op in de eigen computer en open het in Adobe Acrobat Reader.

Back to top