Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

ONDERWIJS

Directie, leerkrachten, IB'ers, RT'ers

Het leerlingdossier

Als de ouders hun kind aanmelden voor diagnostiek (en behandeling) van dyslexie, hebben zij een leerlingdossier nodig dat het vermoeden van ernstige dyslexie onderbouwt. Dit dossier wordt door de dyslexiezorgverlener als uitgangspunt genomen voor de beoordeling of het kind in aanmerking komt voor vergoede diagnostiek.
Het leerlingdossier, dat door de school wordt samengesteld, bevat onder meer toetsresultaten voor lezen en spellen en het beschrijft wat de school gedaan heeft om de achterstand van de leerling op dit gebied te beperken of te verbeteren.

In lijn met de leidraad ‘Afstemmen onderwijs-zorg vergoedingsregeling’, hebben het Masterpan Dyslexie en de toenmalige kwaliteitsinstituten KD en NRD een uniform leerlingdossier dyslexie samengesteld.
Als scholen dit format ingevuld hebben, voldoen zij aan het protocol en is het leerlingdossier dat bij de diagnosticus/behandelaar ingeleverd moet worden, compleet. Het format is gebaseerd op de werkwijze zoals deze is beschreven in de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie.

Download het Leerlingdossier Dyslexie.

Blijkt uit het onderzoek dat het kind ernstige enkelvoudige dyslexie heeft, dan komt het in aanmerking voor vergoede behandeling. Kinderen die niet in aanmerking komen voor vergoede behandeling, krijgen het onderzoek wel vergoed. Zij moeten op school verder worden begeleid.

De school hoeft aan kinderen die vergoede zorg krijgen, geen intensieve begeleiding meer te bieden. Ouders kunnen het kind veelal zelf begeleiden bij thuisopdrachten. Soms wordt in onderling overleg afgesproken dat een school toch een gedeelte van de dagelijkse begeleiding op zich neemt, bijvoorbeeld als de ouders hiertoe niet in staat zijn.

Back to top