Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

ONDERWIJS

Directie, leerkrachten, IB'ers, RT'ers

Richtlijnen en handreikingen

Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3

In de afgelopen periode bleek er nog veel onduidelijkheid te zijn over de verplichte ondersteuning die een school moet hebben geboden op ondersteuningsniveau 2 en 3 om een vermoeden van ernstige dyslexie goed te kunnen onderbouwen.
In samenwerking met het Expertisecentrum Nederlands en het Samenwerkingsverband van scholen Breda heeft het NKD in 2018 een handreiking ontwikkeld met een concrete uitwerking van de manier waarop de ondersteuning moet worden vormgegeven.

In het kader van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie, dyslexiecentraal.nl, is de handreiking in 2019 door het NKD en het Expertisecentrum Nederlands nader bijgesteld.
De nieuwe versie van de handreiking vormt één geheel met de Leidraad Ernstige Dyslexie: doorverwijzing van onderwijs naar zorg – versie 3.1 en het Leerlingdossier Dyslexie. Vanaf september 2021 is Leerlingdossier dyslexie – versie 5.0 beschikbaar.

Download de Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2, 3 en 4 bij lees-/spellingproblemen en dyslexie – versie 3.0.

Wanneer bij een leerling intensieve begeleiding wordt ingezet op ondersteuningsniveau 3 dan kan dit worden vastgelegd in een handelingsplan, samen met de resultaten op de hoofd- en tussenmeting en eventuele aanpassingen in de begeleiding. Hiervoor kan het Format handelingsplan technisch lezen/spellen ondersteuningsniveau 3 worden gebruikt. Wanneer sprake is van een vermoeden van ernstige dyslexie (ED) kan deze informatie gebruikt worden om het Leerlingdossier Dyslexie in te vullen. Delen van het Leerlingdossier Dyslexie mogen leeg worden gelaten wanneer deze onderdelen al in het handelingsplan zijn beschreven.

Tijdens de poortwachtersbijeenkomst van het NKD op 8 februari 2019 heeft Jolanda Roelfsema samen met Maud van Druenen van Expertisecentrum Nederlands een toelichting gegeven op de herziene versie van de Leidraad, de Handreiking en het Leerlingdossier.

Download de Presentatie over de herziene versie van de Leidraad, de Handreiking en het Leerlingdossier en kijk en luister naar de filmpjes met de toelichting:

Lees het Impressieverslag van de Poortwachtersbijeenkomst.

Richtlijn Omgaan met doublures

Met de overgang van de dyslexiezorg naar de gemeenten en de inrichting van verschillende soorten poortwachters is verschil ontstaan in de weging bij de screening voor toegang tot vergoede dyslexiezorg van de resultaten van leerlingen die gedoubleerd hebben.
Om landelijk een heldere en eenduidige weging te hanteren, is door het NKD in samenwerking met het Expertisecentrum Nederlands een richtlijn ontwikkeld.

Download de Richtlijn omgaan met doublures bij de screening voor toegang tot specialistische dyslexiezorg – versie 2.0

Tijdens de poortwachtersbijeenkomst van het NKD op 5 februari 2018 heeft Jolanda Roelfsema een toelichting gegeven op de richtlijn.
Kijk en luister naar het filmpje met haar uitleg:

Handreiking Meertaligheid

Vanuit het Rudolf Berlin Center is een handreiking geschreven voor leerkrachten om mogelijke (ernstige) dyslexie te signaleren bij meertalige kinderen met een migratieachtergrond. Aanleiding was de bevinding dat kinderen met een migratieachtergrond in verhouding veel minder vaak worden aangemeld voor zorg in verband met (een vermoeden van) ernstige dyslexie dan kinderen zonder migratieachtergrond, met een ongewenste sociale ongelijkheid in zorggebruik tot gevolg.
De Handreiking Meertaligheid bevat handvatten om bij meertalige leerlingen met een migratieachtergrond te kunnen onderscheiden of een lees- en spellingachterstand gevolg is van mogelijke dyslexie of van een taalachterstand.
De handreiking is geschreven in opdracht van de Wetenschappelijke Adviesraad Dyslexie (WARD) van het NKD.

Back to top