Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat
OVER HET NKD

Organisatie

Raad van bestuur

De raad van bestuur van het NKD bestaat uit:

 • Marijke van Grafhorst, voorzitter
 • Dewi Rijks, vicevoorzitter
 • Henny Sikken, penningmeester
 • Jolanda Roelfsema, bestuurslid
 • Chris Struiksma, bestuurslid

Beleidsadviescommissie – BAC

De Beleidsadviescommissie (BAC) bestaat uit 10 leden vanuit verschillende geledingen zoals gemeente, onderwijs en zorgaanbieders. De BAC adviseert gevraagd en ongevraagd de raad van bestuur van het NKD over zaken die raken aan het beleid van dyslexiezorg, inclusief de aansluiting met het onderwijs. Daarnaast heeft de BAC de opdracht om trends en ontwikkelingen te volgen binnen het primair onderwijs en de uitvoeringspraktijk van dyslexiezorg. Ook zijn inhoud en beheer van de opleidingskalender ondergebracht bij de BAC.
Heeft u suggesties? Wij zijn blij met uw bijdrage! Indien u contact op wilt nemen met de BAC kan dat via een mail naar Remco Reij, secretaris van de BAC, rreij@nkd.nl, of via het NKD, info@nkd.nl.

De BAC bestaat uit:

 • Dewi Rijks, voorzitter vanuit de raad van bestuur
 • Remco Reij, secretaris/plaatsvervangend voorzitter
 • Theo Brands
 • Annet Homburg
 • Suzanne Jacobs
 • Wytse de Jong
 • Ellen Loykens
 • Joli Luijckx
 • Hansje Planjer

Datacommissie – DC

De Datacommissie bestaat uit:

 • Chris Struiksma, voorzitter vanuit de raad van bestuur
 • Patty Gerretsen
 • Jos Roseboom
 • Jurgen Tijms
 • Lisanne Warmerdam

Kwaliteitscommissie – KC

Praktijken die bij het NKD aangesloten zijn, zijn verenigd door de gezamenlijke ambitie: hoe kunnen we dyslexiezorg van het kwalitatief allerhoogste niveau realiseren? Hoe kunnen we een open klimaat creëren waarin we waardevolle informatie delen en van elkaar leren?
De NKD Kwaliteitscommissie (KC) levert daar een belangrijke bijdrage aan. We doen dit door het opstellen en actueel houden van kwaliteitseisen die goed aansluiten op recente wetenschappelijke inzichten en actuele ontwikkelingen in het veld. Hierbij verliezen we de toepasbaarheid in de praktijk niet uit het oog. De kwaliteitseisen hebben o.a. betrekking op het professioneel handelen, doorlooptijden, verantwoorde werktoedeling, screening, feedback naar scholen, diagnostiek, behandeling, communicatie met ouders, privacy en contacten met ketenpartners en het formuleren van excellenties waarmee praktijken zich kunnen onderscheiden. Tevens begeleiden we nieuwe praktijken in hun aanmelding bij het NKD en adviseren we hen waar nodig over de implementatie van de NKD-kwaliteitseisen.
Komende periode zal de vertaalslag van nieuwe richtlijnen zoals geformuleerd in de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie en Protocol 3.0 naar onze NKD-kwaliteitseisen veel van onze aandacht opeisen. De doelstelling daarbij blijft: landelijk streven naar nul achterblijvers en een optimale zorg voor elk kind die dat nodig heeft.

Afgelopen jaren zijn er binnen het NKD grote stappen gezet in het realiseren van een lerende werking van en tussen praktijken. Bijvoorbeeld door het meten van de klanttevredenheid en het vaststellen van een minimale dataset van gegevens die iedere praktijk aanlevert en die gegevens te vergelijken met de landelijke gemiddelden. Leden van de KC zijn betrokken bij het optimaliseren van dergelijke rapportages en het samenbrengen van tips die de effectiviteit en praktische toepasbaarheid van dergelijke spiegelrapportages voor praktijken kunnen verhogen. De KC draagt ook bij aan de NKD Inspiratiedagen en -webinars.

De Kwaliteitscommissie bestaat uit:

 • Henny Sikken, voorzitter vanuit de raad van bestuur
 • Patty Gerretsen, secretaris/plaatsvervangend voorzitter
 • Nynke Aukes
 • Julièt Reijnders
 • Jorna Serrarens
 • Barend Spijkers
 • Inge Vermeulen

Wetenschappelijke Adviesraad Dyslexie – WARD

De WARD heeft tot taak:

 1. Het (laten) uitvoeren van verantwoord wetenschappelijk onderzoek op het terrein van diagnostiek, behandeling van dyslexie
 2. Het bevorderen van kennisoverdracht van wetenschap naar praktijk
 3. Het adviseren aan het bestuur ten behoeve van publicaties
 4. Het adviseren aan het bestuur over congres en studie
 5. Het adviseren aan het bestuur over het eenduidig uitleggen van de aard, inhoud en omvang van de prestaties op het gebied van diagnostiek en behandeling van dyslexie

Het bestuur kan de WARD belasten met het rapporteren aan het bestuur op het terrein van haar deskundigheid ten behoeve van andere taken.
Uitgebreide informatie: Reglement Wetenschappelijke Adviesraad Dyslexie, versie 2.0

De WARD bestaat uit:

 • Jurgen Tijms, voorzitter
 • Nienke van Atteveldt
 • Madelon den Boer
 • Milene Bonte
 • Elise de Bree
 • Maud van Druenen
 • Peter de Jong
 • Evelien Krikhaar
 • Femke Scheltinga
 • Chris Struiksma, toehoorder vanuit het bestuur
 • Sylvia Markus, notulist
Back to top