Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

OVER HET NKD

Datacommissie – DC

Zo borgt de NKD-Data commissie de kwaliteit van de landelijke dyslexiezorg

NKD-gecertificeerde praktijken hebben een gezamenlijke ambitie: dyslexiezorg leveren van een kwalitatief hoog niveau. Dit wordt bevorderd door het creëren van een open klimaat waarin we waardevolle informatie delen en van elkaar leren. De Datacommissie levert daaraan een bijdrage.

Werkzaamheden

De Datacommissie stelt, afgestemd op wensen van praktijken, een verzameling relevante basisgegevens en kwaliteitsindicatoren vast die samen de inhoud van de Nederlandse Databank Dyslexie (NDD) vormen en actualiseert deze waar nodig. De Datacommissie monitort en onderhoudt het contact met de organisatie die namens het NKD deze gegevens verzamelt, beheert en erover rapporteert. Voor de NDD gelden in alle opzichten de eisen van vertrouwelijkheid en privacy (AVG). De NDD-rapportage geeft praktijken inzicht in hun relevante kenmerken, inclusief de effectiviteit van hun behandelingen. Daarnaast levert de landelijke NDD-rapportage, waarin de gegevens samengevat zijn op landelijk niveau, de praktijken individueel een benchmark waaraan zij hun gegevens kunnen spiegelen. Ook voor specifieke wetenschappelijke onderzoeksvragen vormt de gemiddelde landelijke kwaliteit van de zorg voor kinderen met ernstige dyslexie een belangrijk referentiekader.

Korte termijn

De komende jaren ligt de focus op het gebruikersvriendelijk verzamelen van de NDD-gegevens, op het verwerken van de NDD-gegevens tot goed leesbare rapportages per praktijk en een duidelijke landelijke benchmark. Streven is dat de benchmark inzichten biedt die de praktijken kunnen gebruiken voor hun interne PDCA-cyclus en dat deze ook voor de raad van bestuur van het NKD landelijke aan­dachtspunten helder in beeld brengt.

Middellange termijn

Het is ons streven dat deze rapportages door het NKD en de praktijken kunnen worden gebruikt voor het rapporteren aan andere (externe) belanghebbenden. Ook gaat de Datacommissie onderzoeken of het mogelijk is vanuit de gegevens die verzameld worden binnen de NDD, landelijk kaders voor kwaliteit te formuleren. Bijvoorbeeld door voor bepaalde variabelen een ondergrens (op basis van de standaarddeviatie) of een ‘best practice’ range op te stellen. Verder onderzoeken we de mogelijkheid om op regionaal niveau de CQ-index Dyslexie te koppelen aan NDD-resultaten.

Meer informatie: Reglement Datacommissie

De Datacommissie bestaat uit:

  • Milene Bonte, voorzitter vanuit de raad van bestuur
  • Patty Gerretsen, secretaris/plaatsvervangend voorzitter
  • Jos Roseboom
  • Jurgen Tijms
  • Lisanne Warmerdam
Back to top