Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBERICHTEN

Voortgang ontwikkeling brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie

Introductie

Voor de knelpunten bij de aanpak van dyslexie is een aantal uitgangsvragen geformuleerd.
De vakinhoudelijke richtlijn beoogt hierop antwoord te geven. Zie: Opbrengst eerste fase ontwikkeling brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie. Het onderwijs- en zorgcontinuüm rond leesproblemen en dyslexie vormt het uitgangspunt voor de brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie. De richtlijn beoogt ontschotting en samenwerking in de keten van onderwijs en zorg. De afgelopen maanden zijn weer enkele stappen gezet rond de ontwikkeling van de richtlijn. Graag brengen we u hiervan op de hoogte.

Proefinvoer en commentaarfase

Tussen september – november 2020 is de richtlijn getest in de praktijk via een zogenaamde proefinvoer. Gedurende deze periode werkte een groep van in totaal 80 gedragsdeskundigen en lees- en spellingspecialisten in het veld van onderwijs en zorg met de conceptrichtlijn. Hun bevindingen zijn geïnventariseerd met behulp van een digitale vragenlijst. Aanvullend vond met een aantal van hen een focusgroepbijeenkomst plaats. Over het algemeen zijn de ervaringen met de richtlijn positief. Het grootste deel van de respondenten ervaart de richtlijn als duidelijk, volledig en goed aansluitend bij de eigen werkwijze en is van mening dat de richtlijn de ambitie waarmaakt.
Parallel aan de proefinvoering vond de commentaarfase plaats. NVO, NIP, LBRT, NKD, NVLF, Balans en DCI zijn gevraagd commentaar te geven op de conceptrichtlijn. Het aangeleverde commentaar is overhandigd aan de ontwikkelaars.

Vervolgplanning

De komende periode gaan de ontwikkelaars aan de slag met de weging en verwerking van de feedback. Ook vindt een afstemming plaats met het protocol PDDB 3.0. Dit om aansluiting tussen protocol en richtlijn te optimaliseren en eenduidigheid te bevorderen. Hierna volgt een overleg met de Richtlijnadviescommissie over enkele specifieke bespreekpunten op basis van het commentaar. Als alles volgens planning verloopt, stelt de stuurgroep hierna de richtlijn vast. Aansluitend start het autorisatieproces bij de beroepsverenigingen en wordt de richtlijn na autorisatie gereed gemaakt voor publicatie. Het streven is de richtlijn kort na de zomer te publiceren. Met de laatste fase van de ontwikkeling in zicht is ook aandacht voor de implementatie van de richtlijn. Hiervoor is een implementatieplan in voorbereiding.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en zijn uw contactgegevens nog niet bij ons bekend?
Mail deze dan naar richtlijndyslexie@nji.nl

 

Afbeelding van de logo's van NIP, NKD, NVO, NJi en LBRT

Back to top