Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBERICHTEN

Coronacrisis – unieke kans voor structurele onderwijsverbetering!

Op 14 april heeft de Inspectie van het Onderwijs het rapport De Staat van het Onderwijs 2021 uitgebracht. Uit het rapport blijkt, dat nog steeds een grote groep leerlingen de basisschool verlaat zonder de basisvaardigheden op het gebied van taal en rekenen op voldoende niveau te beheersen.

Het niveau van de basisvaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen op de basisschool is redelijk stabiel tussen 2015 en 2019.
Een opmerkelijke conclusie uit het rapport is dat leerlingen aan het eind van groep 8 voldoen aan de verwachte ambities voor lezen basisniveau 1F (98 procent) én streefniveau 2F (78 procent), terwijl een kwart van de leerlingen aan het begin van de brugklas 1F niet haalt. Vanuit onze expertise met ernstige leesproblemen en dyslexie zien wij de volgende verklaring: basisvaardigheden zoals lezen moeten onderhouden worden. Dat geldt in hoge mate voor zwakke lezers voor wie 1F het doel is. De coronacrisis heeft geleid tot uitval van veel leertijd. Als er weinig tijd is, sneuvelen inoefening en herhaling als eersten. De lange zomervakantie voor schoolverlaters doet de rest. Daarbij kan het verschil tussen het net-niet en het net-wel halen van zo’n absolute norm heel klein zijn.

In het rapport wordt ook ingegaan op het enorme effect van de coronacrisis op de onderwijstijd, het aanbod, de deelname aan het onderwijs en de uitval. Niet alleen tussen, ook binnen scholen zijn de verschillen groot. Dat heeft gevolgen voor het aanbod, want voor meer kansengelijkheid is het noodzakelijk dat dit voor iedere leerling passend is.
Het NKD sluit graag aan bij oproep van de onderwijsinspectie om meer te doen dan alleen de corona-achterstanden in te halen, en het onderwijs structureel te verbeteren. Het NKD wil daaraan zijn bijdrage leveren.

Meer informatie leest u in het nieuwsbericht van de onderwijsinspectie
Download het rapport De Staat van het Onderwijs 2021

 

 

Back to top