Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBERICHTEN

Voortgang ontwikkelfase brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie

Begin 2019 is de tweede fase van het project brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie gestart. Met een ontwikkelwerkgroep onder leiding van Prof. dr. Pol Ghesguière wordt er hard gewerkt aan het schrijven van de richtlijn, onderbouwing en uiteindelijk de werkkaarten en info voor ouders.
Er zijn deelwerkgroepen voor vier thema’s: signalering, diagnostiek, behandeling en ondersteuning. Zowel vertegenwoordigers uit de praktijk als de wetenschap hebben er een plek in. Daarnaast is er in elke deelwerkgroep een cliëntvertegenwoordiging. De definiëring van dyslexie vormt een vijfde thema. De schrijvers zijn:

  • Dr. Elise de Bree, Universiteit van Amsterdam
  • Dr. Femke Scheltinga, ITTA
  • Dr. Jurgen Tijms, Universiteit van Amsterdam / IWAL
  • Dr. Maaike Zeguers, Universiteit van Amsterdam
  • Drs. Marzenka Rolak, Dyslexiecentrum Rotterdam

De ontwikkelaars hebben per thema een plan van aanpak gemaakt en zijn bezig met literatuursearches. Een uitdagende taak, want er is veel relevante en recente literatuur.

Inhoudelijke ontwikkelingen

De richtlijn beoogt antwoord te geven op de uitgangsvragen die geformuleerd zijn bij de knelpunten. Zie: www.nkd.nl/app/uploads/2018/06/Opbrengst-eerste-fase-ontwikkeling-brede-vakinhoudelijke-richtlijn-dyslexie.pdf.
Zo wordt er extra stil gestaan bij de verschillende definities van dyslexie die in het veld gehanteerd worden. Hierbij wordt gezocht naar wat gemeenschappelijk is aan de verschillende definities en wat er sterk is aan de leidende definitie. De uiteindelijke operationalisering voor de praktijk zal bij de uitwerking van de uitgangsvragen rond diagnostiek een plek krijgen. Daarbij wordt gestreefd naar eenduidigheid voor de professionals in onderwijs en zorg, zodat ook voor cliënten en ouders meer duidelijkheid ontstaat. De richtlijn richt zich op personen met dyslexie in de leeftijd van 6 t/m 23 jaar. Er wordt gesproken over personen met dyslexie in algemene zin. Waar nodig komen subgroepen aan bod. Om de professionals in onderwijs én zorg aan te spreken voor wie de richtlijn bedoeld is, wordt nog gezocht naar passende terminologie. Vooralsnog worden de zorgniveaus aangehouden zoals die nu gangbaar zijn en gebruikt worden in de praktijk: zorgniveaus 1, 2, 3 en 4. Er vinden momenteel enkele reviewstudies plaats, die voor input zullen zorgen.
De ontwikkelgroep werkt ook aan aanbevelingen over effectieve componenten in de behandeling van personen met lees- en/of spellingproblemen. Hierbij wordt expliciet aandacht besteed aan de rol van cliënten, ouders, school en zorg. Ook zijn er aanbevelingen op het gebied van ondersteuning in voorbereiding, waarbij er expliciet aandacht is voor zaken als coping, effectieve (technische) hulpmiddelen en beleid van scholen. Waar mogelijk wordt samengewerkt en aangesloten bij het Stimuleringsprogramma (Sjapo). Zie ook www.informatiepuntdyslexie.nl.

Planning

Na de zomervakantie worden de eerste concepten van de hoofdstukken met de ontwikkelwerkgroep en deelwerkgroepen doorgenomen. De leden van de Richtlijn Advies Commissie worden door de schrijvers geconsulteerd en komen als commissie in september bij elkaar. Vervolgens is er ook een bijeenkomst van de klankbordgroep. De verwachting is dat het eerste concept voor commentaar en proefinvoering begin 2020 opgeleverd wordt.
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en zijn uw contactgegevens nog niet bij ons bekend, mail deze dan naar richtlijndyslexie@nji.nl.

Back to top