Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBERICHTEN

Proefinvoer brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie – deelnemers gezocht

Introductie

Voor de knelpunten bij de aanpak van dyslexie is een aantal uitgangsvragen geformuleerd. De richtlijn beoogt hierop antwoord te geven. Zie:
Opbrengst eerste fase ontwikkeling brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie.
Het onderwijs- en zorgcontinuüm rond leesproblemen en dyslexie vormt het uitgangspunt voor de brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie. De richtlijn beoogt ontschotting en samenwerking in de keten van onderwijs en zorg. Omdat het eerste concept van deze richtlijn enigszins vertraagd is, informeren wij u, mede namens de stuurgroep, graag over de huidige stand van zaken, want er is in de afgelopen maanden veel ontwikkeld, besproken en aangeleverd ter redactie.

Voortgang

De richtlijn bestaat uit vijf hoofdstukken: 1. Wat is dyslexie, 2. Signalering, 3. Diagnostiek, 4. Behandeling & Ondersteuning en 5. Meertaligheid.
Op  9 maart vond de tweede bijeenkomst van de Richtlijn Adviescommissie (RAC) plaats. De RAC bestaat uit een groep van deskundigen op het terrein van richtlijnontwikkeling, een brede vertegenwoordiging van professionals en wetenschappers uit de werkvelden zorg en onderwijs. In die bijeenkomst zijn de concepten inleiding, behandeling en ondersteuning besproken. Voor het hoofdstuk Behandeling & Ondersteuning heeft een zeer uitgebreid (literatuur)onderzoek plaatsgevonden naar werkzame elementen in de behandeling. Naast de werkzame elementen binnen de behandeling en remediëring heeft de ontwikkelwerkgroep ook gesproken over de ondersteuning die na de behandeling nog nodig is. Dit geldt tegelijkertijd ook voor de groep die geen behandelindicatie heeft.
Zowel de RAC als de stuurgroep hebben input gegeven op ‘ondersteuning’ en op welke wijze de richtlijn voor onderwijs en zorg hier voldoende duidelijkheid in kan geven.
Op 12 mei 2020 vond een bijeenkomst van de klankbordgroep plaats. De klankbordgroep bestaat uit een brede vertegenwoordiging van professionals uit onderwijs en zorg. Tijdens de bijeenkomst zijn de contouren van de richtlijn gepresenteerd en is nagegaan wat nodig is voor een goede implementatie.
De ontwikkelaars beogen de volledige richtlijn in concept voor de zomervakantie gereed te hebben, zodat in september de proefinvoer kan starten.

Voorbereiding proefinvoer

Als een richtlijn in concept klaar is, dan is het belangrijk dat deze getest wordt in de praktijk: in het onderwijs en de zorg. Dit gebeurt tijdens de proefinvoer. Dit levert input op voor de latere bredere implementatie van de richtlijn. Tijdens de proefinvoer werkt een groep gedragsdeskundigen en lees- en spellingspecialisten in het veld van onderwijs en zorg gedurende een afgebakende periode met de concept-richtlijn. De proefinvoer kan starten na positief advies van de RAC en positief besluit van de stuurgroep. We zijn alvast op zoek naar professionals die de richtlijn in de praktijk vanaf september willen testen.
Meer achtergrondinformatie vindt u hier: Proefinvoer richtlijn dyslexie.
U kunt zich tot 1 juli aanmelden via het Aanmeldformulier Proefinvoer Richtlijn Dyslexie.

Op de hoogte blijven van de planning?

De vorm van een consortium van schrijvers vraagt veel overleg en afstemming. Tegelijkertijd heeft deze brede vertegenwoordiging meerwaarde door de inbreng en het verbinden van verschillende perspectieven.
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en zijn uw contactgegevens nog niet bij ons bekend? Mail deze dan naar richtlijndyslexie@nji.nl.

Afbeelding van de logo's van NIP, NKD, NVO, NJi, LBRT

Back to top