Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBERICHTEN

Mogen kinderen uit cluster 2 en 4 nog worden aangemeld voor vergoede dyslexiezorg?

Kinderen uit cluster 2 en 4 kunnen aangemeld worden, mits zij net als andere kinderen aan alle voorwaarden van ernst en hardnekkigheid voldoen en voldoende ondersteuning op ondersteuningsniveau 2 en 3 gehad hebben. Met andere woorden: van hen moet een compleet leerlingdossier beschikbaar zijn. Tijdens de diagnostiek wordt beoordeeld of zij een dyslexiebehandeling kunnen volgen die binnen de bandbreedte van de ED-zorg valt.
Als er geen compleet leerlingdossier beschikbaar is, is geen aanmelding mogelijk. Wel kan door de school expertise worden gevraagd aan een dyslexiezorgpraktijk.

De tekst over de toegang tot (vergoede) zorg in Protocol 3.0 wordt aangepast in versie 1.0. De aanpassing gaat onder andere over het volgende punt:

  • De tekst rondom de bekostiging van dyslexiezorg wordt verwijderd. Informatie over financiering hoort niet binnen een Protocol.

Ook de implementatiedocumenten worden waar nodig aangepast. In de Leidraad Ernstige Dyslexie wordt voetnoot 5 op pagina 7 verwijderd.

NB Begin 2022 wordt in samenwerking met deskundigen uit cluster 2 een handreiking ontwikkeld over het signaleren van (ernstige) dyslexie bij kinderen met ernstige taalontwikkelingsstoornissen of auditieve beperkingen.

Back to top