Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBERICHTEN

Voortgang ontwikkeling brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie

De brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie wil antwoord geven op de uitgangsvragen die voor de knelpunten bij de aanpak van dyslexie zijn geformuleerd, zie Opbrengst eerste fase ontwikkeling brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie. Het onderwijs- en zorgcontinuüm rond leesproblemen en dyslexie vormt hierbij het uitgangspunt. Doel van de richtlijn is ontschotting en samenwerking in de keten van […]

Handreiking Samenwerken bij ernstige enkelvoudige dyslexie

Handreiking voor samenwerking tussen de gemeente en het samenwerkingsverband passend onderwijs. In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft dr. Daan Wieneke een handreiking voor samenwerking bij ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) ontwikkeld. De focus ligt op de samenwerking tussen de gemeente en het samenwerkingsverband […]

Balans Dyslexietour komt naar u toe in 2020

Zoals eerder in de agenda van de Nieuwsbrief is gemeld, is in september 2019 de Dyslexietour van start gegaan. Deze wordt georganiseerd door Oudervereniging Balans, in opdracht van en in samenwerking met het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie. Het doel van de Dyslexietour is om ouders, kinderen, onderwijs en zorg samen te brengen om te praten over […]

Leerlingdossier Dyslexie 4.0 beschikbaar

In 2019 verscheen in het kader van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie het Leerlingdossier Dyslexie versie 3.0. Op basis van feedback uit de praktijk en in samenwerking met PPO Rotterdam is het Leerlingdossier aangescherpt. Leerlingdossier Dyslexie versie 4.0 is vanaf januari 2020 beschikbaar. De auteurs hopen met deze vernieuwde versie de praktische bruikbaarheid van dit dossier […]

SDN-Conferentie ‘Passende zorg voor dyslexie’

In het dyslexieveld zijn vele ontwikkelingen gaande en zijn allerlei vragen aan de orde: Hoe moet de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie voor zorgprofessionals worden vormgegeven? Wat is de noodzaak van specialistische zorg voor dyslexie en wat kan overgelaten worden aan de school? Welke kwalificaties zijn nodig voor de specialistische behandeling van dyslexie? Wat kunnen we […]

NKD feliciteert dr. Liesbeth Tilanus met promotie

Op maandag 4 november promoveerde Liesbeth Tilanus op haar onderzoek naar effect van de behandelingen binnen de (vergoede) dyslexiezorg. Ten overstaan van vakgenoten en collega’s vertelde ze wat ze onderzocht heeft, maar daar bleef het niet bij. Op woensdagochtend 6 november organiseerde Marant het symposium ‘Dyslexie: hoe verbinden we onderwijs en zorg?’, waar ruim honderd […]

Dyslexietour van start

Op woensdagmiddag 25 september start in de Nieuwe Bibliotheek in Almere de Balans Dyslexietour. Deze extra feestelijke bijeenkomst vormt het startschot voor 24 inloopbijeenkomsten die Oudervereniging Balans de komende anderhalf jaar organiseert samen met bibliotheken in het hele land. De Dyslexietour is één van de activiteiten van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie. Tijdens de bijeenkomsten in […]

Digitaal Poortwachtersplatform van start

Op 4 september 2019 is door het NKD een digitaal platform gestart voor poortwachters dyslexie. Tijdens de poortwachtersbijeenkomst op 8 februari 2019 bleek dat de poortwachters behoefte hebben aan uitwisseling en frequenter contact, bijvoorbeeld om te overleggen over ingewikkelde casussen. Na een peiling onder poortwachters in mei 2019, waarop positief tot zeer positief werd gereageerd, […]

Voortgang ontwikkelfase brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie

Begin 2019 is de tweede fase van het project brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie gestart. Met een ontwikkelwerkgroep onder leiding van Prof. dr. Pol Ghesguière wordt er hard gewerkt aan het schrijven van de richtlijn, onderbouwing en uiteindelijk de werkkaarten en info voor ouders. Er zijn deelwerkgroepen voor vier thema’s: signalering, diagnostiek, behandeling en ondersteuning. Zowel […]

Nieuwe versies Leidraad, Handreiking en Leerlingdossier beschikbaar

In het kader van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie, Sjapo, zijn de Leidraad vergoedingsregeling dyslexie van onderwijs naar zorg: doorverwijzen bij een vermoeden van dyslexie, de Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 bij een vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie en het Leerlingdossier Dyslexie nader bijgesteld door het NKD en het Expertisecentrum Nederlands. De […]

Bijeenkomst poortwachters

Ook dit jaar organiseert het NKD een bijeenkomst met de poortwachters EED. In deze bijeenkomst zal de verbetering van de handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 en het schooldossier worden besproken. Daarnaast biedt de bijeenkomst de mogelijkheid om verwachtingen over de rol van het NKD te delen en kennis te maken met […]

Digitale inclusie: iedereen moet kunnen meedoen

‘We communiceren in Nederland steeds meer digitaal. Dat heeft een grote invloed op het leven van iedereen. Technologie kan ons land klaarmaken voor de toekomst. Het biedt kansen. Maar voor veel mensen gaan de ontwikkelingen erg snel. Daar moeten we rekening mee houden. We gaan ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in de digitale […]

Start ontwikkelfase brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie

Rond de zomer hebben we een update gegeven van de voortgang van de voorbereidingsfase van de brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie. In deze eerste fase stond de knelpuntenanalyse en het verkennen van draagvlak centraal. Het bericht hierover kunt u nalezen op In ontwikkeling. De afgelopen periode hebben we belangrijke stappen gezet bij het inrichten van het […]

Stimuleringsprogramma Dyslexie presenteert plannen

Het NKD is partner in het Stimuleringsprogramma Preventieve & Integrale Aanpak Dyslexie & Hulpmiddelen Onderwijs. Onlangs presenteerde de stuurgroep van dit programma haar eerste plannen. Een van de belangrijkste acties: ophalen en doorgeven van goede voorbeelden op alle niveaus en bij alle doelgroepen. Projectleider Evelien Krikhaar zegt daarover: ‘Afgelopen decennia is er van alles ontwikkeld […]

Speciaal voor kinderen met dyslexie: Ducklexie!

In de week van Werelddierendag en ter gelegenheid van de Dag van de Dyslexie komt op 6 oktober een speciale uitgave van de Donald Duck uit voor kinderen met dyslexie en kinderen die moeite hebben met lezen. De Ducklexie special is ontwikkeld in samenwerking met het RID en zes 11-jarige ervaringsdeskundigen. In de Ducklexie special […]

Balans Magazine special over dyslexie

In Balans Magazine is deze maand een special opgenomen over dyslexie. Balans Magazine is het tijdschrift van Balans, de oudervereniging die de positie van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag versterkt. Het Magazine is bedoeld voor ouders, onderwijs- en zorgprofessionals. De special over dyslexie is samengesteld door de gasthoofdredacteuren Ria Kleijnen en […]

Subsidieregeling Tel mee met taal

Vanaf 1 augustus start een extra aanvraagperiode van de subsidieregeling Tel mee met Taal voor de aanpak van laaggeletterdheid. Aanvragen kan vanaf 1 augustus tot en met 15 oktober 2018. Scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie aanvragen. Het kan daarbij gaan om een taaltraject voor ouders, maar ook om activiteiten gericht […]

NKD bij Dialoogdag Aanpak Laaggeletterdheid

Namens het NKD heeft de voorzitter van het NKD, Marijke van Grafhorst, op 4 juli in Almere enthousiast deelgenomen aan de derde Dialoogdag Aanpak Laaggeletterdheid 2020+. De Dialoogdagen zijn georganiseerd door de ministeries van OCW, SZW, VWS en de VNG. In de afgelopen jaren hebben tal van organisaties zich ingezet om mensen die moeite hebben […]

VNG en Rijk stellen Transformatiefonds in

In januari 2018 verscheen een ZonMW-evaluatie van de Jeugdwet, die in 2015 van kracht werd. Daarin stond dat er nog geen sprake was van een effectief, nieuw jeugdstelsel. Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, hebben de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van VWS een Transformatiefonds opgericht. Vanuit dat […]

Opbrengst eerste fase brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie bekend

In november 2017 is het project Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie gestart. De ontwikkeling van deze richtlijn is gericht op onderwijs en jeugdhulp en heeft tot doel een kwaliteitsimpuls te geven aan de ondersteuning van dyslexieprofessionals. Onderdeel van de eerste fase van het project was een QuickScan. Eind januari 2018 zijn, ook via www.nkd.nl, (ervarings)deskundigen uitgenodigd […]Back to top