Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

PROFESSIONALS

Praktijkhouders, hoofd- en medebehandelaars

Aansluiting NKD: het keurmerk

Een groot aantal dyslexiezorgverleners is gecertificeerd door het NKD. Zij hebben aangetoond te werken volgens de hoge kwaliteitseisen die het NKD hanteert. NKD-certificatie heeft als groot voordeel dat gemeenten weten dat een dyslexiezorgverlener werkt volgens die kwaliteitseisen. Alle NKD-gecertificeerde instituten en praktijken hebben daarom contracten met gemeenten in Nederland kunnen afsluiten.

Registratie praktijken

Wilt u zich als dyslexiezorgverlener met uw instituut of praktijk aansluiten bij het NKD, dan kunt u een aanvraag indienen via het Aanmeldingsformulier aansluiting NKD – versie 2.0.

Voorwaarden voor NKD-certificatie zijn:

  • jaarlijkse bijdrage per praktijk € 550,-
  • bijdrage per geopend dossier volgens de Staffel bijdrage per geopend dossier 2024
  • verplichte audits door Kiwa
  • verplicht aanleveren van data volgens de minimale dataset en eventueel aanvullende data voor (wetenschappelijk) onderzoek
  • begeleiding is mogelijk; hier zijn kosten aan verbonden

In de onderstaande documenten leest u meer over de procedure en de eisen:

NB Graag attenderen wij u erop dat het proces van aansluiting (van het invullen van een aanmeldingsformulier tot het afgeven van een NKD-certificaat, zie Procedure aanmelding praktijken bij het NKD – versie 1.1) ruim 35 werkdagen in beslag neemt, ervan uitgaande dat uw organisatie bij aanmelding aan de kwaliteitseisen van het NKD voldoet en gereed is voor een audit. Houd hiermee rekening bij uw aanmelding; voor een aanbesteding is vaak een NKD-certificaat nodig.

Aanmelden zorgprofessionals door praktijkhouder

Binnen elke praktijk met het NKD-keurmerk zijn een of meer postmaster gedragswetenschappers dyslexie (postmasters) werkzaam. Daarnaast kunnen voor de diagnostiek en behandeling van kinderen met ernstige dyslexie de volgende zorgprofessionals worden ingezet:

  • master gedragswetenschapper dyslexie senior (master senior)
  • master gedragswetenschapper dyslexie junior (master junior)
  • logopedist met expertise dyslexie (logopedist)

De competentie- en opleidingseisen van deze professionals zijn beschreven in de NKD Leidraad Competentie- en Opleidingseisen. Deze leidraad is gebaseerd op de huidige stand van zaken van de beleidskader. Het NKD stelt hierbij, naast de eisen van de beroepsverenigingen, aanvullende eisen ten aanzien van de kwaliteit en borging hiervan.

De NKD-gecertificeerde praktijken werken volgens de norm verantwoorde werktoedeling. In de NKD Leidraad Uitwerking verantwoorde werktoedeling in de organisatie is hiervoor een aantal mogelijke scenario’s uitgewerkt.

Met de invoering van de NKD Leidraad Competentie- en Opleidingseisen komt de aanmelding van behandelaars via een inschrijfformulier te vervallen.
Vanaf 1 juli 2022 verzorgt de praktijkhouder het aanmelden van zijn zorgprofessionals via het Aanmeldformulier zorgprofessional dyslexie in Mijn NKD/Eigen praktijk.

Afmelden bij het NKD

Als u uw praktijk wilt afmelden bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie, dient u dat schriftelijk door te geven onder vermelding van contactgegevens en aansluitnummer.
Alle informatie hierover vindt u in de Afmeldingsprocedure NKD.

Back to top