Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

PROFESSIONALS

Praktijkhouders, hoofd- en medebehandelaars

Audit

Het NKD vindt het van groot belang de kwaliteit van diagnostiek en behandeling van (ernstige) dyslexie te waarborgen.
Het Document Kwaliteitseisen en het Document Auditsystematiek, die door het NKD ontwikkeld zijn, hebben als doel inzicht te verkrijgen in de mate waarin de geaudite praktijk voldoet aan de gestelde eisen.

Afbeelding van het Kiwa NKD-logo

Voor de uitvoering van de audits heeft het NKD een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Kiwa. Kiwa is een onafhankelijke organisatie die een hooggekwalificeerde certificering verzorgt. De audit vindt plaats aan de hand van het Document Kwaliteitseisen NKD-keurmerk – versie 4.0, vanaf 1 juni 2023 op basis van Document Kwaliteitseisen NKD-keurmerk – versie 5.0. De bevindingen worden na de audit in een rapportage vastgelegd en besproken met de praktijk.
Kiwa stuurt de eindrapportage, met een certificeringsadvies, naar de raad van bestuur van het NKD. De raad van bestuur neemt een besluit:

  • Als de geaudite praktijk volledig voldoet aan de NKD-eisen vindt NKD-certificering plaats. De praktijk ontvangt een certificaat met het NKD-keurmerk Dyslexie.
  • Bij twijfel, of als de praktijk niet aan alle eisen voldoet, overlegt Kiwa met de Kwaliteitscommissie van het NKD. Hierna volgt het advies aan het bestuur.

Naast een volwaardige NKD-aansluiting kan een praktijk ook met een NKD-Aspirant aansluiting worden toegelaten. Dit vindt doorgaans plaats bij een nieuw aan te sluiten praktijk. Hiervoor geldt een aparte procedure. Zie Aansluiting NKD: het keurmerk.

De volledige procedure is beschreven in het Document Auditsystematiek NKD – versie 4.0 en het Stroomdiagram proces audit.

Kwaliteitsdocumenten – aangepast aan Protocol 3.0 en nieuwe leidraden

De nieuwste versies van het Document Kwaliteitseisen NKD-keurmerk Dyslexie en van het Document Auditsystematiek zijn, na advies van de Kwaliteitscommissie en Kiwa, door de raad van bestuur van het NKD vastgesteld. De basis voor de uitvoering van de audit wordt gevormd door:

  • Document Auditsystematiek 4.0, vanaf 1 juli 2022 en
  • Document Kwaliteitseisen NKD-keurmerk Dyslexie, vanaf 1 juni 2023

Voor praktijken die al in het bezit zijn van een ISO/HKZ-keurmerk door een geaccrediteerde certificerende organisatie is de Beleidslijn NKD audit en ISO certificering opgesteld.

CQ-index Dyslexie

De digitale CQ-index van het NKD is vanaf 01-07-2018 in gebruik. Gebruik hiervan is verplicht vanaf 01-01-2020. De CQ-index is per 1 februari 2022 aangepast.

NDD

Vanaf 01-01-2019 levert elke praktijk data aan de Nederlandse Databank Dyslexie (NDD) volgens de minimale dataset.

Excellente praktijken

Het is mogelijk voor praktijken om zich te onderscheiden op de gebieden Wetenschap, Beleid, Praktijk en Opleiding. De toetsingskaders hiervoor zijn beschreven in Criteria Excellentie – versie 2.0.

Grotere organisaties

Organisaties met meerdere praktijken kunnen via het NKD een verzoek doen om deze gezamenlijk aan te melden voor de audit. Hierbij geldt dat een audit wel eerder kan plaatsvinden, maar niet later mag worden ingepland.
Organisaties die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen mailen naar info@nkd.nl.

Auditlijst 2024

Alle NKD-gecertificeerde praktijken worden een keer in de drie jaar geaudit. In de Auditlijst 2024 is per praktijk opgenomen wanneer deze audit plaatsvindt. De Auditlijst wordt eens per kwartaal geactualiseerd. De actuele stand van zaken is zichtbaar in het NKD praktijkenregister.

Praktijken zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig maken van afspraken met Kiwa voor een audit.

 

Back to top