Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat
PROFESSIONALS
Praktijkhouders, hoofd- en medebehandelaars

Audit

Het NKD vindt het van groot belang de kwaliteit van diagnostiek en behandeling van (ernstige enkelvoudige) dyslexie te waarborgen.
Het Document Kwaliteitseisen en het Document Auditsystematiek, die door het NKD ontwikkeld zijn, hebben als doel inzicht te verkrijgen  in de mate waarin de geaudite praktijk voldoet aan de gestelde eisen.

Afbeelding van het Kiwa NKD-logo

Voor de uitvoering van de audits heeft het NKD een samenwerkingsovereenkomst gesloten met KIWA. KIWA is een onafhankelijke organisatie die een hooggekwalificeerde certificering verzorgt. De audit vindt plaats aan de hand van het Document Kwaliteitseisen NKD-keurmerk versie 3.0. De bevindingen worden na de audit in een rapportage vastgelegd en besproken met de praktijk.
KIWA stuurt de eindrapportage, met een certificeringsadvies, naar het bestuur van het NKD. Het bestuur neemt een besluit:

  • Als de geaudite praktijk volledig voldoet aan de NKD-eisen vindt aansluiting als volwaardig lid plaats. De praktijk ontvangt een certificaat met het NKD-keurmerk Dyslexie.
  • Bij twijfel, of als de praktijk niet aan alle eisen voldoet, overlegt KIWA met de Kwaliteitscommissie van het NKD. Hierna volgt het advies aan het bestuur.

Naast het volwaardig lidmaatschap kan een praktijk ook als aspirant lid worden toegelaten. Dit vindt doorgaans plaats bij een nieuw aan te sluiten praktijk. Hiervoor geldt een aparte procedure. Zie Aanmelding nieuwe praktijk.

De volledige procedure is beschreven in het Document Auditsystematiek NKD versie 3.0 en het Stroomdiagram proces audit.

Als een praktijk gebruik maakt van een schoollocatie voor ernstige enkelvoudige dyslexiezorg, kan tijdens de audit gevraagd worden of deze is aangemeld via een Aanmeldingsformulier dyslexiezorg op een schoollocatie.

Kwaliteitsdocumenten 3.0 door nieuwe ontwikkelingen en gebruikservaringen, ingaande per 18 november 2020

De nieuwste versies van het Document Kwaliteitseisen voor NKD-keurmerk Dyslexie en van het Document Auditsystematiek zijn, na advies van de Kwaliteitscommissie en KIWA, door het NKD-bestuur vastgesteld.

In het Document Kwaliteitseisen wordt gesproken over regiebehandelaar en behandelaar, in overeenstemming met het model Kwaliteitsstatuut GGZ dat per 1 januari 2018 als informatiestandaard in werking is getreden (zie Kamerbrief over kwaliteitsstatuut GGZ, april 2016).

De digitale CQ-index van het NKD is vanaf 01-07-2018 in gebruik. Gebruik hiervan is verplicht vanaf 01-01-2020.

Het is mogelijk voor praktijken om zich te onderscheiden op de gebieden Wetenschap, Beleid, Praktijk en Opleiding. De toetsingskaders hiervoor zijn beschreven in Criteria Excellentie.
Vanaf 01-01-2019 levert elke praktijk data aan de Nederlandse Databank Dyslexie (NDD) volgens de minimale dataset.

In het Document Auditsystematiek is het verloop van de procedure van een (remote)audit (zie ook het Stroomdiagram) uitgebreid beschreven. Met name de ervaring met de reeds uitgevoerde audits ligt hieraan ten grondslag.
Voor praktijken die al in het bezit zijn van een ISO/HKZ-keurmerk door een geaccrediteerde certificerende organisatie is de Beleidslijn NKD-audit en ISO-certificering opgesteld.

De nieuwe documenten vormen vanaf 18 november 2020 voor KIWA de basis voor de uitvoering van hun audits.

Auditlijst 2021

Alle bij het NKD aangesloten praktijken worden een keer in de drie jaar geaudit. In de Auditlijst 2021 is per praktijk opgenomen wanneer deze audit plaatsvindt. De Auditlijst wordt eens per kwartaal geactualiseerd.

De actuele stand van zaken is zichtbaar bij de praktijkinformatie.

Grotere organisaties

Organisaties met meerdere praktijken kunnen via het NKD een verzoek doen om deze gezamenlijk aan te melden voor de audit. Hierbij geldt dat een audit wel eerder kan plaatsvinden, maar niet later mag worden ingepland.
Organisaties die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen mailen naar info@nkd.nl.

 

Back to top