Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

PROFESSIONALS

Praktijkhouders, hoofd- en medebehandelaars

Audit

Het NKD vindt het van groot belang de kwaliteit van diagnostiek en behandeling van (ernstige enkelvoudige) dyslexie te waarborgen.
Het Document Kwaliteitseisen en het Auditdocument, die door het NKD ontwikkeld zijn, hebben als doel inzicht te verkrijgen  in de mate waarin de geaudite praktijk voldoet aan de gestelde eisen.

Voor de uitvoering van de audits heeft het NKD een samenwerkingsovereenkomst gesloten met KIWA. KIWA is een onafhankelijke organisatie die een hooggekwalificeerde certificering verzorgt. De audit vindt plaats aan de hand van het Document Kwaliteitseisen NKD versie 2.0. De bevindingen worden na de audit in een rapportage vastgelegd en besproken met de praktijk.
KIWA stuurt de eindrapportage, met een certificeringsadvies, naar het bestuur van het NKD. Het bestuur neemt een besluit:

  • Als de geaudite praktijk volledig voldoet aan de NKD-eisen vindt aansluiting als volwaardig lid plaats. De praktijk ontvangt een certificaat met het NKD-keurmerk Dyslexie.
  • Bij twijfel, of als de praktijk niet aan alle eisen voldoet, overlegt KIWA met de Kwaliteitscommissie van het NKD. Hierna volgt het advies aan het bestuur.

Naast het volwaardig lidmaatschap kan een praktijk ook als aspirant lid worden toegelaten. Dit vindt doorgaans plaats bij een nieuw aan te sluiten praktijk. Hiervoor geldt een aparte procedure. Zie Aanmelding nieuwe praktijk.

De volledige procedure is beschreven in het Document Auditsystematiek NKD-keurmerk versie 2.0 en het Stroomdiagram proces audit.

Als een praktijk gebruik maakt van een schoollocatie voor ernstige enkelvoudige dyslexiezorg, kan tijdens de audit gevraagd worden of deze is aangemeld via een Aanmeldingsformulier dyslexiezorg op een schoollocatie.

Kwaliteitsdocumenten 2.0 door nieuwe ontwikkelingen en gebruikservaringen, ingaande per 1 augustus 2018

De nieuwste versie van het Document Kwaliteitseisen voor NKD-keurmerk Dyslexie en van het  Document Auditsystematiek zijn, na advies van de Kwaliteitscommissie en KIWA, door het NKD-bestuur vastgesteld.

In het Document Kwaliteitseisen is de terminologie van de hoofd- en medebehandelaar gewijzigd in regiebehandelaar en behandelaar, in overeenstemming met het model Kwaliteitsstatuut GGZ dat per 1 januari 2018 als informatiestandaard in werking is getreden (zie Kamerbrief over kwaliteitsstatuut GGZ, april 2016).
De Poortwachter wordt genoemd en vanaf 01-07-2018 is de digitale CQ-index van het NKD in gebruik. Daarnaast wordt gevraagd naar innovatieve ontwikkelingen op de gebieden Wetenschap, Beleid, Praktijkvoering en Onderwijs.
In de tweede helft van dit jaar loopt een pilot naar het gebruik van de Nederlandse Databank Dyslexie (NDD) en de aanlevering van data volgens de minimale dataset.
Vanaf 01-01-2019 zal elke praktijk data gaan leveren aan de NDD.

In het Document Auditsystematiek is vooral het verloop van de procedure van een (remote)audit (zie ook het Stroomdiagram) uitgebreider beschreven. Met name de ervaring met de reeds uitgevoerde audits ligt hieraan ten grondslag.
De nieuwe documenten vormen vanaf 1 augustus 2018 voor KIWA de basis voor de uitvoering van hun audits.

Auditlijst 2018-2019

Alle bij het NKD aangesloten praktijken worden een keer in de drie jaar geaudit. In de Auditlijst 2018-2019 is per praktijk opgenomen wanneer deze audit plaatsvindt. De Auditlijst wordt eens per kwartaal geactualiseerd.
De actuele stand van zaken is zichtbaar bij de praktijkinformatie.

Grotere organisaties

Organisaties met meerdere praktijken kunnen via het NKD een verzoek doen om deze gezamenlijk aan te melden voor de audit. Hierbij geldt dat een audit wel eerder kan plaatsvinden, maar niet later mag worden ingepland.
Organisaties die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen mailen naar info@nkd.nl.

 

Back to top