Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBRIEF 24

Op naar een branchevereniging?

Zoals het er nu uitziet, komt er een brancheorganisatie voor aanbieders van dyslexiezorg. Onlangs werden praktijkhouders tijdens een speciaal webinar geïnformeerd over de stand van zaken en over de concrete invulling van de beoogde brancheorganisatie. De oproep aan hen was duidelijk: wordt allemaal lid. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we op de juiste plekken aan tafel zitten en een constructief, krachtig geluid laten horen over ons mooie werk en de organisaties die dat werk leveren.

Even een sprong terug in de tijd: begin 2021 heeft de raad van bestuur van het NKD een werkgroep Branchebelangen ingesteld. Deze werkgroep kreeg de opdracht om te onderzoeken of er voldoende aanleiding en belangstelling is voor gestructureerde belangenbehartiging. En zo ja, of dat binnen of buiten het NKD zou moeten worden gepositioneerd. Het advies van de werkgroep is inmiddels in kaart gebracht. Werkgroepvoorzitter Martin Bontje: “De voltallige werkgroep is unaniem overtuigd van het nut en de noodzaak om een onafhankelijke brancheorganisatie op te richten, náást het kwaliteitsinstituut. Deze brancheorganisatie moet opkomen voor de belangen en de continuïteit van professionele, adequaat gefinancierde dyslexiezorg.”

Taken brancheorganisatie

Tijdens het webinar gaf Martin een toelichting op verschillende aspecten van het advies, onder meer ten aanzien van de taken van de brancheorganisatie en de governance. De taken zijn drieledig: lobbyen voor de positie van professionele dyslexiezorg, effectieve inzet van middelen en het aanpassen van de financiering van het NKD. Over dat laatste zegt Martin: “Het is zeer ongewoon dat een kwaliteitsinstituut wordt gefinancierd door de uitvoerders van zorg (lees: de praktijkhouders).  Wij willen ervoor lobbyen dat dat de kosten van kwaliteitsverbetering en van een kwaliteitsinstituut uit algemene middelen betaald wordt, zoals dat ook elders gebruikelijk is.” De brancheorganisatie zou de vorm van vereniging moeten krijgen, met de Algemene Ledenvergadering als hoogste orgaan, met daarin voor alle praktijken (groot of klein) één stem.

Op de juiste plekken aan tafel

De werkgroep adviseert dat de beoogde branchevereniging geen eigen werkorganisatie krijgt. De uitvoerende werkzaamheden worden zo veel mogelijk uitbesteed aan Onderwijsontwikkeling Nederland (ON). Margreet de Vries, directeur van ON, is daar ‘heel gelukkig’ mee, zoals ze zegt. Niet alleen omdat vanwege persoonlijke interesse in het onderwerp (als directeur van de Stichting Lezen en Schrijven zette zij zich zeven jaar in voor de bestrijding van laaggeletterdheid in Nederland) maar ook omdat ze weet hoe belangrijk belangenbehartiging is. Zoals zij zegt: “Mijn hele professionele leven loop ik al rond in het Haagse. Als je daar niet aan tafel zit, vergeet men je. Op dit moment zit de belangenbehartiging van de dyslexiezorgaanbieders niet als zodanig aan tafel. Noch bij de politiek, noch bij stakeholders en overheden. Zij nemen besluiten en hebben meningen over ons mooie werk. Door onszelf te verenigen en als gesprekspartner neer te zetten, kunnen ze niet meer om ons heen”, zegt ze tegen alle praktijkhouders die het webinar bijwonen.

Raad van bestuur neemt advies over

De raad van bestuur van het NKD heeft het advies van de werkgroep Branchebelangen inmiddels overgenomen en de werkgroep ontbonden. Marijke van Grafhorst, voorzitter van de rvb: “Ik ondersteun van harte de woorden van Margreet, de urgentie van branchebelangenbehartiging is groot.” Zij wijst in dit verband onder meer op het onderzoek dat momenteel plaatsvindt in opdracht van de ministeries van OCW en VWS. Dit richt zich op de mogelijke overheveling van de zorggelden naar de samenwerkingsverbanden. “Het NKD zit in de klankbordgroep van dit onderzoek. Het kwaliteitsaspect is in het hele traject dus geborgd, maar het is belangrijk dat ook de stem van de aangesloten praktijkhouders veel beter en duidelijker gaat klinken.”

Nauwe samenwerking NKD en brancheorganisatie

Marijke benadrukt dat de samenwerking tussen de brancheorganisatie en het NKD intensief en nauwkeurig moet zijn. “We gaan kijken hoe we elkaar kunnen versterken en hoe we samen kunnen optrekken in actuele issues. Waar het om gaat, is dat we met elkaar bijdragen aan de effectieve dyslexiezorg.” Margreet vult aan: “Als brancheorganisatie is het ongelofelijk belangrijk om te kunnen laten zien namens wie je spreekt, waar je voor staat, welke maatschappelijke bijdrage je levert en dat je dat op een onafhankelijke manier kunt aantonen. Daarom kan deze branchevereniging een vliegende start maken, want het kwaliteitskader ligt er al en alle data aan de achterkant zijn al beschikbaar.”

Oprichtingsbestuur

Sinds het webinar kunnen praktijken die bij het NKD zijn aangesloten zich aanmelden als lid van de branchevereniging. De hoop is dat praktijken dat massaal gaan doen. Zoals Henk Wilbers, lid de werkgroep Branchebelangen, zegt: “Alleen samen kunnen we een geluid maken dat krachtig genoeg is om te horen. Het is niet het geluid van grote of van kleine aanbieders, het moet het geluid zijn van álle praktijken. Niemands stem kan gemist worden!” Henk Wilbers hoopt dat in januari 2022 een eerste ALV kan worden georganiseerd en uit de leden een bestuur kan worden gekozen. Tot die tijd zijn de leden van de werkgroep Branchebelangen bereid om een tijdelijk oprichtingsbestuur te vormen.

Teruglezen

Interview Martin Bontje, voorzitter van de werkgroep Branchebelangen.

Back to top