Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBRIEF 17

Zo borgen de NKD-Kwaliteitscommissie en Kiwa de kwaliteit

Het NKD vindt het van groot belang om de kwaliteit van diagnostiek en behandeling van (ernstige enkelvoudige) dyslexie te waarborgen. Patty Gerretsen (vicevoorzitter Kwaliteitscommissie NKD), Sylvia Markus (secretariaat NKD) en Leonie de Groot (coördinator Kiwa) geven een inkijkje in de wijze waarop er continu wordt gewerkt aan het waarborgen en versterken van de kwaliteit.

“Kiwa is een onafhankelijke organisatie die test, inspecteert en certificeert. Kiwa creëert vertrouwen door kwaliteit zichtbaar en meetbaar te maken. We certificeren onder meer voor de ISO- en HKZ-normen. Onze kennis en ervaring stelt ons in staat om bijvoorbeeld een kwaliteitsinstituut als het NKD te ondersteunen in het meetbaar en toetsbaar maken van hun kwaliteitseisen”, vertelt Leonie de Groot, coördinator bij Kiwa.

Audits afgestemd op dyslexiezorg

De kwaliteitseisen die het NKD heeft opgesteld, hebben bijvoorbeeld betrekking op het professioneel handelen, doorlooptijden, verantwoorde werktoedeling, screening, feedback naar scholen, diagnostiek, behandeling, communicatie met ouders, privacy en contacten met ketenpartners. Leonie: “Het is een breed pallet aan kwaliteitseisen, die inhoudelijk volledig zijn afgestemd op de dyslexiezorg.”
Om het NKD-certificaat te verkrijgen (of te behouden), moeten praktijken aan alle kwaliteitseisen van het NKD voldoen. Dit wordt vastgesteld in een onafhankelijke audit, die het Kiwa uitvoert. “Mocht tijdens de audit blijken dat de praktijk op dat moment nog niet aan alle eisen voldoet, schrijft Kiwa een (kritische) tekortkoming. Middels een plan van aanpak, en eventueel een aanvullende audit, kan de praktijk laten zien dat zij de juiste stappen neemt of heeft genomen om wel aan de eisen te voldoen”, legt Leonie uit. Patty Gerretsen, vicevoorzitter van de NKD-Kwaliteitscommissie vult aan: “Het meedoen aan de CQ-index en Nederlandse Databank Dyslexie zijn ook onderdeel van de NKD-certificering. Kiwa neemt dit mee in de audit.”
Praktijken die niet aan de audits en de eisen voldoen, ontvangen geen NKD-certificaat en kunnen daardoor ook niet aangesloten blijven bij het NKD.

Interessante inzichten

“Een audit kan in eerste instantie nog wel eens vooral voelen als een verplichting en veel werk. Maar als praktijken eenmaal een audit meemaken, merken ze dat deze ook veel interessante inzichten oplevert. Regelmatig hoor ik van praktijkhouders dat zij de jaarlijkse audit eigenlijk heel plezierig vinden. De audit stimuleert om na te blijven denken over de kwaliteitsontwikkeling van de praktijk, om scherp te blijven en waar nodig de puntjes op de i te zetten. Zo’n audit geeft vaak ook weer een bepaalde energie in het team. Praktijken zijn er trots op om te laten zien dat ze hun zaakjes goed voor elkaar hebben en daarmee dus aan alle voorwaarden voldoen om op een professionele wijze vorm te geven aan kwalitatief hoogstaande zorg. Zij vinden het belangrijk om aan de kwaliteitseisen van het NKD te voldoen. En soms zelfs nog meer dan dat”, zegt Sylvia Markus, die vanuit het NKD de contacten met Kiwa onderhoudt. Nadat Kiwa de audit heeft verzorgd, ontvangt het NKD een rapportage met een positief of negatief advies. Bij een positief advies checkt Sylvia vervolgens of de praktijk aan alle NKD-voorwaarden voldoet en draagt zorg voor de uitreiking van het certificaat. Bij een negatief advies wordt het bestuur van het NKD geïnformeerd ten behoeve van een besluit.

Driejaarlijks auditcyclus

Voor de audits bij NKD-praktijken wordt een cyclus van drie jaar gehanteerd. Er wordt begonnen met een initiële audit op locatie, waarin alle kwaliteitseisen van het NKD getoetst worden. De opvolgaudits (in het tweede en derde jaar) vinden op dit moment op afstand plaats. Hierin monitort Kiwa of de praktijk de eisen geborgd houdt en aandacht heeft voor de ontwikkeling van kwaliteit.
Als een praktijk daarnaast ook ISO- of HKZ-gecertificeerd wil worden, is de situatie net iets anders. Deze audits vinden normaal gesproken altijd op locatie plaats, en de NKD-audit daarmee dus ook.
Of de opvolgaudit voor het NKD ook in de toekomst op afstand blijft plaatsvinden, is een continu aandachtspunt voor de NKD-Kwaliteitscommissie

Bijdragen aan betere dyslexiezorg

De Kwaliteitscommissie van het NKD is ervoor verantwoordelijk dat het Document Kwaliteitseisen goed blijft aansluiten op wetenschappelijke inzichten en actuele ontwikkelingen in het veld. De commissie bestaat op dit moment uit zes leden, die hun sporen in de dyslexiezorg hebben verdiend. Patty Gerretsen is onlangs benoemd tot vicevoorzitter van de commissie. Het is een rol die haar op het lijf geschreven is en die ze met groot enthousiasme heeft opgepakt. “Ik vind kwaliteit het kernpunt waarmee het NKD bezig moet zijn. De aangesloten praktijken zijn in de basis elkaars concullega’s, maar zij worden verenigd door de gezamenlijke wens: hoe kunnen we de sector als geheel sterker maken? Hoe kunnen we een open klimaat creëren waarin we waardevolle informatie delen en van elkaar leren? Samen met de andere leden van de Kwaliteitscommissie wil ik daar graag een bijdrage aan leveren.”

Nul achterblijvers en optimale zorg

De doelstelling van de Kwaliteitscommissie is: streven naar nul achterblijvers en een optimale zorg voor elk kind die dat nodig heeft. Om dat te bewerkstelligen, zijn er volgens Patty vele zaken te doen. Zij geeft een voorbeeld: “De Kwaliteitscommissie is zich ervan bewust dat er na Protocol 2.0 veel gebeurd is in zorgland. Dat heeft gevolgen gehad voor de mogelijkheid om aan bepaalde kwaliteitseisen te voldoen. We zien dat het in sommige regio’s steeds moeilijker wordt om aan bepaalde eisen te voldoen, maar we zien ook dat bepaalde praktijken daar beter in slagen dan andere. Wat betekent dit voor het landelijk beleid? Hoe pakken wij dit als Kwaliteitscommissie op?”

Dynamische kwaliteitseisen

Over het eerdergenoemde, dynamische karakter van de kwaliteitseisen zegt Patty: “Afgelopen jaren zijn er bijvoorbeeld grote stappen gezet in het meten van klanttevredenheid en data-analyse. De Kwaliteitscommissie vertaalt dit soort zaken in de kwaliteitseisen; dat proces gaat eigenlijk voortdurend door. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn en Protocol 3.0. Ook die zullen hun weerslag krijgen in de kwaliteitseisen.”
Over de data die praktijken moeten aanleveren, bijvoorbeeld over doorstroom en effectiviteit, merkt Patty op: “Deze worden verwerkt in een landelijke rapportage voor het NKD en in een benchmark en een spiegelrapportage voor de praktijk zelf. De Kwaliteitscommissie zou in de toekomst graag zien dat de praktijken hun eigen rapportage ook gaan delen met het onafhankelijke Kiwa. Daardoor kan een heel waardevol gesprek ontstaan over beleids- en organisatievraagstukken. Dat kan praktijken helpen om hun kwaliteit verder te verbeteren.”

NJi outcome-indicatoren

De Kwaliteitscommissie werkt op dit moment aan een vertaalslag van de NJi outcome-indicatoren naar de data die verzameld worden via de CQ-index en de Nederlandse Databank Dyslexie (NDD). Dat roept volgens Patty interessante vragen op. “Is het bijvoorbeeld mogelijk om bepaalde minimumkaders te formuleren, misschien zelfs een ondergrens, vanuit de gegevens die verzameld worden vanuit de CQ-index en de NDD?”

Achtergrondinformatie

Bekijk het Document Kwaliteitseisen NKD versie 2.0 waaraan praktijken met een NKD-keurmerk voldoen.
Bekijk informatie over Aanvullende kwaliteitseisen HKZ en ISO.

Back to top