Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBRIEF 25

Branchevereniging dyslexiezorg is een feit

Afgelopen jaar is hard gewerkt om te onderzoeken hoe de belangen van  de dyslexiebranche het beste behartigd kunnen worden. Inmiddels is de kogel door de kerk: er komt een branchevereniging. Een flink aantal praktijken dat bij het NKD is aangesloten heeft al toegezegd lid te worden.

Is er belangstelling voor gestructureerde belangenbehartiging van de dyslexiebranche? En zo ja, moet deze belangenbehartiging binnen of buiten het NKD worden gepositioneerd? Met die twee vragen is begin 2021 een werkgroep Branchebelangen aan het werk gegaan, die werd ingesteld door de raad van bestuur van het NKD. De werkgroep heeft alle voor- en tegenargumenten zorgvuldig gewogen en op basis daarvan voor de zomer een advies uitgebracht: richt een onafhankelijke brancheorganisatie op, náást het kwaliteitsinstituut NKD. Nadat dit advies ter consultatie is voorgelegd aan alle praktijken die bij het NKD zijn aangesloten, heeft de raad van bestuur het advies overgenomen.

Levensvatbaar

Om de levensvatbaarheid van de beoogde brancheorganisatie te onderzoeken, is dit najaar aan diezelfde praktijken gevraagd of ze lid willen worden. Ongeveer de helft heeft inmiddels aangegeven dat te willen. Samen vertegenwoordigen zij ongeveer 75 procent van alle dossiers. De Branchevereniging DyslexieZorg Aanbieder (BDZA) gaat er dus komen.
Henk Wilbers is voorzitter van het oprichtingsbestuur van de BDZA, dat grotendeels uit dezelfde mensen bestaat als de eerdere werkgroep Branchebelangen. “We treffen alle voorbereidingen om de daadwerkelijke oprichting van de BDZA, op 25 januari a.s., zo goed mogelijk te laten verlopen. Op dit moment leggen we de laatste hand aan de statuten, het huishoudelijk reglement en de position paper. Ook zijn we bezig met het ontwikkelen van een huisstijl en een nieuwsbrief. De communicatie met belangrijke stakeholders in inmiddels ook in gang gezet.”

Doelstelling

Tijdens de oprichtingsvergadering van de BDZA wordt aan de leden gevraagd om in te stemmen met de position paper, met daarin onder meer de doelstellingen en de strategie van de vereniging. Henk Wilbers: “We willen het belang uitdragen van professionele zorg voor kinderen met ernstige dyslexie. Deze zorg moet worden uitgevoerd door professionele organisaties. Een van de doelstellingen is ook het bevorderen en borgen van een adequate financiering voor professionele dyslexiezorg. De BDZA stelt zich ook tot doel om te zorgen voor een onafhankelijke financiering van het NKD. Dit kwaliteitsinstituut wordt nu betaald door de aangesloten praktijken; zij betalen dus in wezen met elkaar de kwaliteitsmeester. Maatschappelijk is het van groot belang dat er onafhankelijke kwaliteitsborging is, dus het NKD moet ook onafhankelijk gefinancierd worden.”

BDZA voor álle praktijken

Henk Wilbers hoopt en verwacht dat het aantal leden komende periode nog groeit. “Dat is echt belangrijk. Op dit moment hebben vooral grote en middelgrote praktijken aangegeven lid te worden. Vanuit de BDZA moet óók het geluid van kleinere praktijken klinken. Niemands stem mag gemist worden.”
Tijdens de oprichtingsvergadering gaan de leden een bestuur kiezen. Het bestuur zal vooral de richting bepalen en de koers bewaken. De uitvoerende werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitbesteed aan Margreet de Vries, directeur van Onderwijsontwikkeling Nederland.

NKD zeer positief

Marijke van Grafhorst, voorzitter van de raad van bestuur van het NKD, zegt over de laatste ontwikkelingen: “We zijn zeer positief over de oprichting van de BDZA. We gaan kijken hoe we elkaar kunnen versterken en hoe we samen kunnen optrekken in actuele issues. Waar het om gaat, is dat we gezamenlijk bijdragen aan effectieve dyslexiezorg!”

Teruglezen

Om u mee te nemen in de totstandkoming van de BDZA publiceerden we in de nieuwsbrief diverse artikelen:

Back to top