Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBRIEF 31

O… ZO!

Het NKD zet zich in voor het versterken van de samenwerking in de keten, tussen Onderwijs en ZOrg. Dit jaar laten we in de NKD-nieuwsbrief mensen aan het woord die hier op een inspirerende manier mee bezig zijn. In dit nummer is dat Elouise van Vessem, poortwachter bij Onderwijscollectief VPR.

Sinds anderhalf jaar werkt Elouise van Vessem als poortwachter bij het samenwerkingsverband Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg.
Zij vertelt over de voorgeschiedenis van haar functie: ‘Voorheen beoordeelden de gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard de aanvragen voor vergoed dyslexieonderzoek zelf aan de hand van de landelijke richtlijnen. Inhoudelijke vragen stellen over het voortraject bleek een uitdaging vanwege onvoldoende kennis over lees- en spellingonderwijs. Het samenwerkingsverband was in die tijd inhoudelijk niet betrokken.’
Sinds april 2022 beoordeelt Elouise in opdracht van de beide gemeenten de aanvragen voor vergoed dyslexieonderzoek. Doel is om een kwaliteitsslag te maken: vroegtijdig signaleren en ondersteunen, passende zorg en expertise op de juiste plek en een gestroomlijnd aanmeldproces. Elouise kreeg de kans om de poortwachtersfunctie opnieuw vorm te geven. ‘Het feit dat ik in deze regio ben opgegroeid, maakt die opdracht nog eens extra leuk.’

Oog voor het bredere plaatje

Elouise startte destijds met het effectiever inrichten van het aanmeldproces. Belangrijke eerste stap: het indienen, beoordelen en overdragen van de aanvraag mogelijk maken via de webapplicatie Kindkans. Wens was om voor de zorgaanbieders de mogelijkheid te creëren om de beschikking voor de diagnostiek en de behandeling zelf aan te vragen. Dit werkt effectief en ontzorgt ouders.
Ook Elouise hanteert bij de beoordeling van de aanvragen voor vergoed dyslexieonderzoek de landelijke richtlijnen. ‘Mijn specifieke aandacht gaat uit naar de inrichting van de interventie die is afgestemd op de hiaten in de lees-/spellingontwikkeling van het kind. Deze ondersteuning betreft een uitbreiding van de lees-/spellingtijd met minimaal 60 minuten per week, minimaal 20 schoolweken lang, aangeboden door een gekwalificeerde professional. Het is voor scholen best een uitdaging om dit vorm te geven, op papier te zetten en uit te voeren.’
Daarnaast kijkt Elouise bij het beoordelen van de aanvraag naar het bredere plaatje. ‘Daarbij gaat het om vragen als: Staat het lees-/spellingprobleem voorop bij dit kind of speelt er meer wat eerst aandacht verdient? En is het kind wel ontvankelijk genoeg voor het geboden onderwijs? De antwoorden op dit soort vragen heb ik nodig om de aanvraag goed te kunnen beoordelen. Wanneer passend biedt het mij ook gelijk de gelegenheid om adviezen en tips te geven. Deze afstemming met de school vindt plaats via een specifiek document in Kindkans. Zo houden we alle informatie bij elkaar. De aanbieder heeft na ontvangst van de goedgekeurde aanvraag ook inzage in dit document.’

Werken vanuit verbinding

Elouise benadrukt dat zij de beoogde kwaliteitsslag nooit in haar eentje kan maken. Alle betrokkenen hebben hierin een rol: de gemeenten, de zorgaanbieders, de schoolbesturen, de scholen en het samenwerkingsverband. ‘Alleen samen krijgen we dit voor elkaar. Daarom is het cruciaal dat je vanuit verbinding samenwerkt. Daarbij probeer ik op alle mogelijke manieren een wij-zij-gevoel te voorkomen.’
Van meet af aan heeft Elouise geïnvesteerd in de relatie met de scholen. Om over deze doelgroep in gesprek te gaan, bezocht ze in een korte tijd bijna alle scholen in de regio waarmee ze samenwerkt. Waar mogelijk was daarbij ook de schoolbegeleider van Onderwijscollectief aanwezig. ‘Ik wilde graag de collega’s op de scholen ontmoeten, meer zicht krijgen op de inrichting van het lees- en spellingonderwijs, inspelen op eventuele vragen en ook mijn eigen gezicht even laten zien.’ Zij erkent dat de gesprekken veel tijd kostten, maar het was de investering meer dan waard. ‘Wanneer je elkaar in het echt hebt gezien en gesproken, weet je elkaar daarna vaak gemakkelijker te vinden. Dat het zo werkt, merk ik aan de hoeveelheid telefoontjes en mailtjes die ik nu binnenkrijg. Daar ben ik erg blij mee.’

Schoolbesturen in positie brengen

Kindkans draagt niet alleen bij aan een effectiever proces en soepele communicatie, het voorziet Elouise ook van belangrijke data. ‘Ik kan bijvoorbeeld eenvoudig zien wat de doorlooptijd van een aanvraag was en hoeveel aanvragen ik per school heb toegekend of afgewezen. In combinatie met de dyslexiemonitor, die het Regionaal Instituut Dyslexie in opdracht van de gemeenten (deels met terugwerkende kracht) heeft opgesteld, hebben we nu al een mooi beeld van de toeleiding naar de vergoede dyslexiezorg in de afgelopen drie jaar.’
Ondersteund door deze data voert Elouise ook het gesprek met de schoolbesturen. ‘Ik ben erg blij te merken dat de schoolbesturen het gesprek graag met mij aan willen gaan en daarnaast te voelen dat de betrokkenheid groot is bij de doelgroep kinderen met ernstige lees-/spellingproblematiek. Graag stel ik in onze gesprekken vragen als: wat valt jullie op, waar zien jullie ontwikkelkansen, hoe zien jullie je eigen rol daarin en wat kan het Onderwijscollectief daarin eventueel betekenen? Ik vind het belangrijk om die gesprekken op een prettige manier, in harmonie te voeren. Ik hoop dat de schoolbesturen mij zien als een prettig en laagdrempelig persoon, die verheldert wat er op de scholen gebeurt en hen kan voeden met zaken waar ze al dan niet mee aan de slag kunnen gaan. Goed lees- en spellingonderwijs bieden, inclusief de remediëring voor de kinderen die dat nodig hebben, blijft de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Mijn positie hierin is neutraal.’

Samenwerking in de keten

Onderwijscollectief wil eraan bijdragen dat kinderen al in een vroegtijdig stadium de juiste hulp en ondersteuning krijgen. De schoolbegeleiders en de begeleiders passend onderwijs van Onderwijscollectief, kunnen scholen waar gewenst adviseren of ondersteunen. De poortwachtersfunctie is een waardevolle aanvulling op het versterken van de samenwerking in de keten.

Back to top