Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBRIEF 28

De inspiratie van Jos Roseboom

Jos Roseboom is in het dagelijks leven softwareontwikkelaar. Sinds zo’n anderhalf jaar is hij lid van de Datacommissie van het NKD. In die rol is hij nauw betrokken bij de doorontwikkeling van de Nederlandse Databank Dyslexie (NDD). Wat draagt hij bij en hoe staat het eigenlijk met de NDD?

Jos Roseboom is zelfstandig gevestigd softwarespecialist. De dyslexiezorg is voor hem bekend terrein, omdat hij onder andere werkt voor het RID, een landelijke aanbieder van dyslexiezorg. Bij het RID zorgt Jos voor aanleveren van praktijkdata voor de Nederlandse Databank Dyslexie. Dankzij die ervaring en zijn expertise over software is Jos zo’n anderhalf jaar geleden uitgenodigd om lid te worden van de Datacommissie van het NKD. Jos zegt over zijn rol in de Datacommissie: “Er zijn binnen het NKD en de Datacommissie veel experts op het gebied van dyslexie. Ik heb die kennis niet. Met inhoudelijke keuzes en afwegingen rondom de NDD houd ik me dus niet bezig, maar ik kan wel vanuit een neutrale positie meedenken over de technische (on)mogelijkheden van de nieuwe NDD.”

Betere validatie

De NDD is binnen de dyslexiezorg al lange tijd een bekend fenomeen. Vorig jaar heeft Tremani de opdracht voor ontwikkeling van de nieuwe applicatie geaccepteerd. Samen met deze externe partner werkt het NKD aan de verdere ontwikkeling van de NDD. De NDD wordt toegankelijker en gebruiksvriendelijker. Jos zegt hierover: “Kleinere praktijken leverden hun data voorheen handmatig aan, via een Excel-bestand. Sommige praktijken vonden dat best ingewikkeld. Daarom komt er nu een nieuwe applicatie, waarmee zij hun data veel makkelijker kunnen invoeren. Wat mooi is: praktijken krijgen straks een automatische melding als zij gegevens invoeren die (vermoedelijk) niet correct zijn. Denk aan een onlogische geboortedatum of aan een onjuist startmoment van een dyslexiebehandeling – een datum die bijvoorbeeld vóór de datum van diagnostiek ligt. Dit soort menselijke foutjes zijn snel gemaakt. Dankzij zo’n melding kun je de onjuiste gegevens direct corrigeren. In het oude systeem was die directe terugkoppeling er niet, de nieuwe NDD voorziet wel in deze data-validatie. ” Ook grote praktijken, die hun data via XML aanleveren, krijgen deze directe terugkoppeling op de data-invoer. Ook daar is dus een slag gemaakt in de validatie.

Analyses en rapportages

Ook in de zogenoemde data-output gaat een aantal belangrijke dingen veranderen. Om te beginnen kunnen praktijken straks op elk gewenst moment eenvoudig een download maken van de gegevens die zij in de NDD hebben ingevoerd. Dat is dus net als bij de CQ-index. Eenmaal per jaar maakt het NKD jaarrapportages. Er is een landelijke benchmarkrapportage, die inzicht geeft in de stand van de totale dyslexiezorg. Daarnaast krijgen praktijken een eigen jaarrapportage, waarin zij zichzelf kunnen vergelijken met de landelijke situatie. De nieuwe rapportages zijn toegankelijker, leesbaarder en informatiever dan voorheen. Aan de ontwikkeling van deze rapportages wordt achter de schermen hard gewerkt. Dat ontwikkelproces loopt dus parallel aan de ontwikkeling van de nieuwe NDD.

Complex ontwikkelproces

Al dat ontwikkelwerk kost veel tijd, al was het maar omdat er veel denkwerk moet worden verricht en er talloze (inhoudelijke) keuzes en afwegingen moeten worden gemaakt. Dat gebeurt in nauw contact met het werkveld en verschillende geledingen binnen het NKD. Totdat praktijken hun eigen data kunnen invoeren in de NDD, houden ze die gewoon bij zich. Zij kunnen die data vanzelfsprekend benutten voor hun eigen kwaliteitscyclus.
De nieuwe database zal worden gevuld met zo veel mogelijk oude data. Alleen de data die relevant zijn voor de huidige minimale dataset worden gemigreerd. Sommige data dus niet. Om een voorbeeld te noemen: voorheen werd het Verbaal IQ en het Performaal IQ van de cliënt verzameld, nu alleen nog het Totaal IQ. Het V-IQ en het P-IQ worden niet gemigreerd naar de nieuwe database. Deze data worden wel gearchiveerd.

Professionalisering van de sector

De Datacommissie is ervan overtuigd dat de nieuwe NDD gaat bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit in de dyslexiezorg in Nederland. Met de nieuwe NDD worden de data betrouwbaarder en de analysemogelijkheden beter. Zoals de secretaris van de Datacommissie, Patty Gerretsen, zegt: “De nieuwe NDD gaat een schat aan sturingsinformatie opleveren – informatie die ook bijdraagt aan de professionalisering van onze sector. Praktijken worden geïnformeerd over hun positie ten opzichte van het landelijke beeld en er worden webinars en studiebijeenkomsten georganiseerd waardoor praktijken van elkaar kunnen leren en samen kunnen ontwikkelen. Iedereen heeft hetzelfde doel: verbeteren van de dyslexiezorg die we met elkaar leveren. Ik vind het mooi dat alle praktijken die bij het NKD zijn aangesloten hun data aanleveren. Er is een grote mate van transparantie en een gedeelde wens om dit doel te realiseren. Ik durf te stellen dat onze sector daarin echt uniek is!”

Back to top