Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBRIEF 27

Praktijk in beeld

Marant en OnderwijsAdvies fuseerden in januari van dit jaar. Samen zijn zij verdergegaan onder de naam 1801, een vingerwijzing naar het jaar waarin de basis voor de eerste Schoolwet werd gelegd. 1801 richt zich op onderwijsadvisering en jeugdhulp en is actief van de duinen tot Duitsland.

‘Onderwijsadvisering is de basis van onze nieuwe organisatie. We adviseren leraren, directeuren en bestuurders in het po, vo en mbo, met het doel om het onderwijs beter te maken en maximaal af te stemmen op de mogelijkheden van kinderen. In het onderwijs kun je veel aan preventie doen, maar er zijn toch altijd kinderen die net wat meer nodig hebben. Met onze jeugdhulp helpen wij kinderen die op cognitief, sociaal of emotioneel belemmeringen ondervinden’, zegt Martin van der Meer, een van de twee bestuurders van 1801.
Beide fusiepartners, Marant en OnderwijsAdvies, waren al actief in de onderwijsadvisering en de jeugdhulp en brengen hun eigen kwaliteiten en specialismen mee. Martin zegt daarover: ‘Marant was bijvoorbeeld heel sterk op het gebied van leiderschap, OnderwijsAdvies richtte zich meer op het optimaliseren van het onderwijs in de klas. Door de fusie hebben we een breder en sterker profiel gekregen.’

Stepped care model

Het optimaliseren van het onderwijs vraagt in de eerste plaats om effectief leerkrachtgedrag dat de leerprestaties van leerlingen optimaal bevordert. En juist daar zit een mooie link met de dyslexiezorg. Martin: ‘Wij voelen ons erg thuis in het stepped care-model van het NKD. De school is primair verantwoordelijk voor het goed vormgeven van het taal-leesonderwijs op de ondersteuningsniveaus 1, 2 en 3. Wij willen scholen daar graag bij helpen, maar het eigenaarschap ligt bij hen. Met onze gespecialiseerde dyslexiezorg helpen we kinderen die méér nodig hebben.’

Verbinding met ouders en school

Julièt Reijnders, manager jeugd, legt uit dat er in de dyslexiezorg grote waarde wordt gehecht aan de verbinding met school en ouders. ‘Dat begint al tijdens het kennismakingsgesprek, waarin we bespreken wat helpend, passend en haalbaar is voor het kind. Samen kijken we hoe we elkaar kunnen versterken. We vinden het belangrijk dat de behandeling op maat van het kind is. Gedurende het hele traject zijn we bezig om de ouders te leren het zelf te doen, zodat zij vanuit huis ook de ondersteuning kunnen bieden die hun kind nodig heeft. Met de leerkracht stemmen we af wat die nodig heeft om het kind juiste ondersteuning te geven. De adviezen en handvatten die we geven richten zich in eerste instantie op het individuele kind, maar het versterken van leerkrachtgedrag heeft ook een spin-off naar andere kinderen. We hebben binnen 1801 veel collega’s die zowel in de dyslexiezorg als het onderwijs werken. Om te waarborgen dat onze adviezen praktisch haalbaar zijn, maken we dankbaar gebruik van hun expertise.’

Maatwerk

‘Protocol 3.0 geeft de professional meer vrijheid om te doen wat het kind echt nodig heeft. Dat vind ik heel sterk. Daardoor kun je nog meer maatwerk bieden’, aldus Julièt. Zij legt uit waar dat maatwerk zoal uit kan bestaan: ‘Om te beginnen sluiten we in de behandeling zoveel mogelijk aan bij de methodes van school, bij wat het kind al in de klas gehad heeft, bij zijn instapniveau en zijn leeftijd. In het protocol is de comorbiditeit anders geformuleerd, zodat we nu ook meer kinderen met

Letterster: applicatie voor ondersteuningsniveau 2 en 3

‘We zien dat sommige scholen erg worstelen met het goed inrichten van ondersteuningsniveau 2 en 3. Daar willen we scholen graag bij helpen, bijvoorbeeld door het aanbieden van een digitale applicatie die we in samenwerking met Cedin ontwikkelden: Letterster’, vertelt Julièt.
Letterster is via Lexima beschikbaar. In deze applicatie zijn werkzame elementen uit de dyslexiezorg verwerkt. Letterster is bedoeld voor kinderen die moeite hebben met lezen of spellen. Julièt: ‘We hopen dat zij daar zoveel profijt van hebben dat wij uiteindelijk alleen kinderen in behandeling krijgen die de dyslexiezorg echt nodig hebben. Er zijn inmiddels al aardig wat scholen in Nederland die deze applicatie gebruiken. De reactie zijn erg enthousiast, dat is fijn.’

Van goed naar beter

Hoe zorgen Martin en zijn collega-bestuurder ervoor dat 1801 echt één organisatie wordt? Martin: ‘Dat is best een uitdaging, met zo’n driehonderd collega’s en verschillende teams en locaties in het land. Zowel binnen onze adviestak als onze jeugdhulptak werken heel goede professionals. We willen hen zoveel mogelijk vrijheid en ruimte geven om de goede dingen te doen, binnen de beleidskaders die we stellen.’
‘Met de dyslexiezorg zitten we nu nog middenin de inhoudelijke harmonisatie. Met een afvaardiging van de collega’s die actief zijn in de dyslexiezorg spitten we het hele proces door, van aanmelding tot en met uitstroom. Dat levert heel leuke gesprekken op, geen detail blijft onbesproken’, zegt Julièt. Martin vult aan: ‘Het is mooi om te zien welke dynamiek op gang komt als je bevlogen professionals, die het beste willen, bij elkaar zet. Dan ontstaan nieuwe perspectieven, die ons helpen om nog beter te worden. En dat is precies wat we met de fusie beoogd hebben: 1 + 1 = 3.’

1801, een opvallende naam

Marant en OnderwijsAdvies hebben er tijdens het fusietraject lang over nagedacht of de nieuwe organisatie ook een nieuwe naam moest krijgen. Het is duidelijk: die nieuwe naam kwam er. Martin: ‘Hiermee willen we duidelijk maken dat we een nieuwe organisatie zijn, met nieuwe ambities. 1801 is in verschillende opzichten een symbolische naam. Zo werd in het jaar 1801 het eerste wetsvoorstel voor de Schoolwet gepresenteerd. Die wet zou het onderwijs in Nederland ingrijpend veranderen. Ook wij willen een verandering teweegbrengen. We willen echt het verschil maken en zijn enorm gemotiveerd om kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling!’

Back to top