Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBRIEF 22

Nieuwe governance: meer focus, verbinding en transparantie

Sinds het begin van dit jaar is NKD 2.0 een feit. Er is een nieuwe governance en een nieuw ingerichte organisatie. Marijke van Grafhorst en Sylvia Markus lichten het belang van de veranderingen toe.

Er zijn verschillende interne en externe factoren die een rol speelden in het ontwerpen van een nieuwe governancestructuur voor het NKD. Marijke van Grafhorst, voorzitter van de raad van bestuur van NKD legt uit: “Als we naar de externe factoren kijken, zien we bijvoorbeeld dat ons het verwijt is gemaakt dat we onvoldoende transparant zijn. Ook over het feit dat sommige secretarissen twee petten op hadden, zijn kritische geluiden. Intern speelt onder meer het feit dat de branche veel meer volwassen is geworden en dat de kwaliteit van de aangesloten praktijken verbeterd is.”

Nieuwe organisatie

De nieuwe organisatie is plat ingericht. Het organogram ziet er als volgt uit:
Afbeelding van het organogram van het NKD
Als we naar dit organogram kijken, zien we onder meer dat stichting NKD een raad van toezicht krijgt. Deze heeft een toezichthoudende functie en fungeert als critical friend voor de raad van bestuur.  Daarnaast zijn er drie bestuurscommissies geformeerd: de Kwaliteitscommissie, de Beleidsadviescommissie en de Datacommissie. De voorzitter van elke commissie is altijd een lid van de raad van bestuur, zij zijn de ‘verbindingsofficieren’ tussen hun commissie en het bestuur. Richting raad van bestuur hebben zij een informerende rol. Maar wat inhoudelijk misschien nog wel interessanter is: de secretarissen/plaatsvervangend voorzitters van de drie commissies zitten in het Management Team (MT), samen met Marijke van Grafhorst namens de raad van bestuur en secretaris Sylvia Markus. Marijke zegt hierover: “De commissies zijn autonoom, maar dankzij het formeren van een MT is er een krachtige verbinding tot stand gekomen. Sinds de oprichting van het NKD kenden we natuurlijk al verschillende commissies. Op individueel niveau zochten leden van de verschillende commissies elkaar wel op, maar er was geen formele, georganiseerde verbinding. Nu is die verbinding er wel, dat vind ik heel krachtig. In het MT worden ideeën uitgewisseld, voorstellen gedaan en plannen uitgewerkt. Op het moment dat een formeel akkoord nodig is, is de raad van bestuur/raad van toezicht aan zet. Op inhoudelijk en bestuurlijk niveau zijn de lijnen dus kort. Dat draagt bij aan effectieve en efficiënte communicatie en uitwisseling.”

Gedreven commissieleden

Om te zorgen voor een optimale invulling van de drie nieuwe commissies is een selectiecommissie aan het werk gegaan onder voorzitterschap van Sylvia Markus. De selectiecommissie bestond verder uit Boukje Toering, Maud van Druenen en Tjerk Riemersma. Sylvia vertelt over de gehanteerde werkwijze: “We hebben een groot aantal mensen gesproken. Niet alleen mensen die voorheen al in een NKD-commissie zaten, maar ook mensen die zelf hun belangstelling kenbaar hadden gemaakt, door ons actief benaderd zijn of zijn aangedragen door een aangesloten praktijk. Uiteindelijk zijn we tot een samenstelling van de commissies gekomen, waarmee we optimaal hebben voldaan aan alle criteria die er waren. Dan hebben we het onder andere over de wens tot vernieuwing, verbreding en verjonging van de commissies. Je merkt aan alles dat mensen echt met hart en ziel zitting nemen in een commissie. Ik zie een grote gedrevenheid, mensen vinden het fijn om betrokken te zijn bij het vak, te horen wat er speelt en van toegevoegde waarde te kunnen zijn. Wat ook een rol speelt: mensen weten dat er binnen het NKD iets gedaan wordt met hun mening en hun inbreng. Dat heb ik op grote schaal gehoord in alle verkenningsgesprekken die ik voerde. Ik vind dat bijzonder en tekenend voor de manier waarop het NKD werkt.”

Uiterste zorgvuldigheid

Sylvia vertelt dat het betrachten van uiterste zorgvuldigheid ook een belangrijk criterium was in de selectie. “We hebben ervoor gezorgd dat alle keuzes die we maakten voor iedereen herleidbaar zijn. Ik denk dat we alle mensen die we gesproken hebben goed konden uitleggen waarom we welke keuzes hebben gemaakt. Veel mensen hebben teruggegeven dat zij de zorgvuldigheid uitermate plezierig hebben gevonden. Daar ben ik blij mee, dat geeft mij als voorzitter een fijn gevoel.”

Expertisenetwerk

Er zijn verschillende mensen die voorheen in een NKD-commissie zaten, maar geen nieuwe positie hebben gekregen. Deels omdat zij dat zelf niet wilden, deels omdat de selectiecommissie andere keuzes maakte. “Zonder uitzondering willen ze wel graag inhoudelijk aangehaakt blijven bij het NKD. We hebben hun toegezegd een Expertisenetwerk te gaan lanceren van mensen die we actief mogen benaderen met specifieke vragen. Ik stel me voor dat die vragen heel divers zullen zijn. De ene keer zullen we vragen om kennis te delen, een andere keer om deel uit te maken van een schrijfgroep of om vanuit specifieke expertise deel te nemen aan een gesprek”, zegt Marijke. Sylvia vult aan: “Ik denk dat dit Expertisenetwerk de relatie met de aangesloten praktijken nog verder zal versterken. Overigens zou ik het toejuichen als er ook mensen uit andere gremia aan worden toegevoegd.”

Hele keten betrokken

Zoals gezegd is er bij de samenstelling van de nieuwe commissies gezocht naar verbreding en verjonging. Die verbreding is goed gelukt. In de Beleidsadviescommissie (BAC) zijn nu ook gemeenten, samenwerkingsverbanden en ouders vertegenwoordigd. Marijke: “De nieuwe governance heeft ook gezorgd voor een herformulering van onze visie en missie. We zijn nadrukkelijker gaan denken vanuit het stepped care model en de ketenbenadering. Met de andere partners in de keten hebben we een maatschappelijke functie te vervullen: zorgen dat nul laaggeletterden op 16-jarige leeftijd het funderend onderwijs verlaten. Je mag mij een idealist noemen, maar als we dit niet expliciet verwoorden en blijven nastreven, gaat het ons niet lukken. Bij dyslexiepraktijken is zoveel kennis en kunde aanwezig. Waarom zou je die niet ter beschikking stellen aan de rest van de keten?”

Oproep aan jong professionals

Wat betreft de verjonging zien we verschillende jonge professionals die hun entree maken in een commissie. Marijke en Sylvia zijn daar erg blij mee. Ook op andere manieren wil het NKD jong professionals meer verbinden met de organisatie. Marijke: “We zijn voornemens een digitaal platform voor hen in te richten, zoals we dat eerder ook deden voor Poortwachters. Via dit platform kunnen jong professionals vanuit verschillende praktijken elkaar leren kennen. Met dit platform gaan we de ontmoeting en uitwisseling faciliteren. Jong professionals die het interessant vinden om zich ook buiten de grenzen van hun eigen praktijk te bewegen, kunnen zich hiervoor aanmelden. Wat mij betreft krijgen ze ruim baan om zelf vorm en inhoud te geven aan een programma voor jong professionals.”

Branchebelang

In de nieuwe organisatiestructuur blijft de Wetenschappelijke Adviesraad Dyslexie (WARD) bestaan. De vorming van een eventuele Adviesraad Praktijken voor Dyslexie (APD) is nu nog niet duidelijk. Onlangs is een onafhankelijke werkgroep Branchebelangen geformeerd, met Martin Bontje als voorzitter en Chris Driessen als extern adviseur/secretaris. Marijke: “Deze werkgroep voert nu in alle vrijheid een verkenning uit en zal naar verwachting rond de zomer met een advies komen. Op basis daarvan wordt duidelijk of de belangenbehartiging van de dyslexiebranche binnen of buiten het NKD wordt georganiseerd. In het eerste geval komt er een Adviesraad Praktijken Dyslexie.”

Lees meer

Elders in deze nieuwsbrief stellen drie commissieleden zich voor:

Back to top