Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBRIEF 10

Terugblik regiobijeenkomsten

We kunnen terugkijken op drie geslaagde regiobijeenkomsten, die het NKD in november organiseerde. De aanwezige praktijkhouders werden geïnformeerd over nieuwe initiatieven, ontwikkelingen en zaken die in 2018 zijn neergezet. De vragen, feedback en input vanuit de zaal waren voor het NKD erg waardevol.
Voor praktijkhouders is het volledige verslag beschikbaar in Mijn NKD.

Terugblik 2018

NKD-voorzitter Marijke van Grafhorst verzorgde op de drie regiobijeenkomsten de aftrap met een terugblik op 2018, waarin veel werk is verzet:

 • Privacybeleid
  De AVG werd vertaald naar het NKD en de aangesloten praktijkhouders. Voor dit moment is er voldoende gedaan, voor mei 2019 worden de laatste puntjes op de i gezet.
 • Communicatie

In 2018 werden de website, de digitale nieuwsbrief en de FAQ’s geprofessionaliseerd en toegankelijker. Wat betreft de interne communicatie wordt hard gewerkt om Mijn NKD steeds verder te optimaliseren.

 • Sjapo & Tel mee met Taal
  Het Stimuleringsprogramma Preventie & Integrale Aanpak Dyslexie & Hulpmiddelen Onderwijs zal zich voortaan presenteren onder de naam Sjapo. Het NKD is partner in Sjapo en zal ook de praktijken nadrukkelijk gaan betrekken bij het programma.
  Ook bij Tel mee met Taal, een landelijk project voor laaggeletterden, is het NKD betrokken. Naar verwachting biedt het vervolgtraject mogelijkheden voor innovatie.
 • Regionale en gemeentelijke gesprekken
  Het NKD besteedt veel tijd aan gesprekken met gemeenten en regio’s over het kwaliteitsbeleid, bestedingen, budgetten, innovatie en het terugdringen van de administratieve lasten. Het doel is om onze doelen met meer efficiëntie te bereiken.
 • Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie
  De 1e fase staat op het punt om afgesloten te worden, de resultaten daarvan zijn inmiddels bekend. Er is groen licht om de 2e fase in te zetten.

Nederlandse Databank Dyslexie

In 2018 heeft het NKD ook hard gewerkt aan het ontwikkelen van de Nederlandse Databank Dyslexie. Een aantal AVG-problemen is opgelost; alle data over cliënten worden geanonimiseerd aangeleverd en verwerkt.
Inmiddels is de pilotfase bijna afgerond. Nog dit kalenderjaar verschijnt er een algemeen rapport, met praktijk overstijgende, beschrijvende informatie, bijvoorbeeld over leeftijd van cliënten en de verdeling jongens/meisjes.  Daarnaast ontvangen de praktijken die van ten minste 15 cliënten de data aanleverden een rapportage over hun eigen praktijk.
Begin 2019 kunnen praktijken relevante data uit 2018 gaan aanleveren. Uiteindelijk worden in de NDD data opgenomen over de diagnose, behandeling, voor- en natraject. Voor de meeste praktijken is het een behoorlijke klus om al deze data aan te leveren. De inspanning loont echter absoluut de moeite. Een analyse van alle data gaat ons objectief inzicht geven in de (kosten)effectiviteit van dyslexiebehandelingen. Dat maakt de NDD tot een uniek instrument, niet alleen in Nederland maar ook in de wereld.

Kwaliteitsbeleid

Certificering

Praktijken die aan alle KIWA-eisen en aan de aanvullende NKD-voorwaarden voldoen, ontvangen een keurmerk dat normaal gesproken drie jaar geldig is. De auditlijst wordt per kwartaal geactualiseerd en gepubliceerd op onze website. In de praktijk blijkt dat gemeenten deze auditlijst steeds vaker raadplegen, omdat het keurmerk nodig is voor gemeentelijke aanbestedingen.

Registratie

Ook het register van (regie)behandelaars die zijn aangesloten bij een NKD-praktijk, is zichtbaar op onze website. Als gevolg van de Jeugdwet wordt van de behandelaars ook een SKJ-registratie gevraagd. Over deze SKJ-registratie is in het veld nog veel onduidelijkheid; het is nu nog te vroeg om te zeggen of de SKJ-registratie verplicht wordt gesteld. Dit is een onderwerp dat de BARD en de WARD in 2019 ter hand nemen.

CQ-index

Met de CQ-index wordt de kwaliteit van de dyslexiezorg vanuit het perspectief van de cliënt in kaart gebracht. Hiervoor kunnen praktijken twee vragenlijsten gebruiken. Niet alle praktijken doen dit in dezelfde mate. Een gemiste kans, zowel voor de praktijk (die inzicht krijgt in de waardering van ouders) als het NKD (die een praktijk overstijgend beeld krijgt van de waardering van ouders). Samen met de aanwezige praktijkhouders is besproken hoe het gebruik van de vragenlijsten/de respons verbeterd kan worden.

Interne communicatie

Mijn NKD is een steeds belangrijker wordend communicatiekanaal voor de interne communicatie, bijvoorbeeld voor het delen van nieuwsberichten en FAQ’s. Een aantal nieuwe functionaliteiten is op dit moment in ontwikkeling, zodat dit communicatiekanaal nog handiger en completer wordt. Bijna 9 van de 10 praktijkhouders weten Mijn NKD al goed te vinden.

In ontwikkeling: Protocol 3.0

Praktijken met het NKD-keurmerk werken volgens het Protocol Dyslexie Diagnose & Behandeling 2.0 (PDD&B 2.0). Een werkgroep (met vertegenwoordigers van WARD en BARD) werkt op dit moment aan de ontwikkeling van een opvolger. Daarbij wordt uitgegaan van een onderscheid tussen protocol (‘wat’) en richtlijn (‘hoe’).
De werkgroep heeft inmiddels een plan van aanpak gemaakt. De aansluiting van het protocol bij de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie (die het NJi momenteel ontwikkelt) is een belangrijk punt van aandacht.
Het protocol 3.0 zal een NKD-product worden. Naar verwachting is het concept eind 2019 klaar.

Onderzoek kwaliteit van dyslexierapporten

Dyslexie kwam de laatste tijd nogal eens negatief in het nieuws, de suggestie is dat er gemakkelijk dyslexieverklaringen worden afgegeven. Op initiatief van het ministerie van OCW is een onderzoeksopdracht opgesteld. Onderzoek heeft inmiddels een aantal zaken duidelijk gemaakt:

 • dyslexie is niet te veinzen
 • late ‘emergers’ bestaan (leerlingen die pas op latere leeftijd een diagnose krijgen)
 • te veel dyslexierapporten zijn onvoldoende navolgbaar en compleet; de ernst en hardnekkigheid worden onvoldoende onderbouwd.

Het is belangrijk dat de kwaliteit van dyslexierapporten verbetert. Zaken die hierin een rol kunnen spelen: aandacht voor opleidingen voor orthopedagogen en psychologen, tijd en ruimte voor diagnostiek, meer kennis bij scholen over lezen/spellen en dyslexie.

Financiën

Tijdens de regiobijeenkomsten is een toelichting gegeven op de besteding van de financiën en begroting.
Alle aangesloten praktijken doen jaarlijks een afdracht aan het NKD (bestaande uit een vaste bijdrage en een variabele bijdrage die afhankelijk is van het aantal dossiers). De Nederlandse Databank Dyslexie, de communicatie, diverse werkgroepen en onderzoeken (door BARD/WARD) zijn belangrijke kostenposten.

Bestuursbureau

In 2018 is de werkorganisatie van het NKD stevig neergezet. Die werkorganisatie bestaat uit bestuur, BARD, WARD, Kwaliteitscommissie en verschillende – tijdelijke – werkgroepen, zoals beeldvorming, communicatie, coöperatie, EN-NKD handreiking, Mijn NKD, opleidingen en PDD&B 3.0. Het NKD heeft geen vaste werklocatie en werkt dus virtueel.
In 2018 waren er diverse personele wisselingen. Zo traden de bestuursleden Johan Rozendaal en Wike Lijs af. Johan Rozendaals plaats is inmiddels ingevuld door Quirine van Mourik. Bij de BARD treden drie leden begin 2019 af (Thalita Boumans, Fons van Waterschoot en Ilse Welp) en zijn drie nieuwe leden benoemd (Tjerk Riemersma, Dewi Rijks en Inge Vermeulen).

Back to top