Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NKD INSPIRATIEDAG 2023

NKD Inspiratiedag 2023

Voor de praktijkhouders en iedereen die werkzaam is binnen de dyslexiezorg in de gecertificeerde praktijken, organiseert het NKD op 4 oktober 2023 een inspiratiedag met als thema: Data in dialoog.

Het thema sluit aan bij de invoering van de vernieuwde Nederlandse Databank Dyslexie (NDD). Vragen die daarin centraal staan zijn: Waarom verzamelen we deze data, hoe kunnen we deze data gebruiken om de dyslexiezorg te verbeteren en hoe kunnen we op basis van de data het kwaliteitsgesprek aangaan met stakeholders.

Plenair programma

De waarde van data en wat je hier wel en niet mee kunt doen

Wat is datagedreven werken, wat levert het op en wat zijn de valkuilen.

Spreker

 • Dr. Wouter Gude van M&I/Partners

Leescurves voorspellen: data-gedreven sturen op het potentieel van kinderen

Kinderen laten grote verschillen in leesontwikkeling zien. Leesproblemen (dyslexie) worden pas vastgesteld en behandeld nadat bewezen is dat een kind niet voldoende reageert op leesonderwijs, rond 8-9 jaar. Dit is problematisch omdat vroege behandeling cruciaal is voor optimale (lees)ontwikkeling en hun verdere maatschappelijke kansen. Om leesproblemen eerder te voorspellen is het van groot belang om individuele verschillen tussen leertrajecten van kinderen in kaart door grootschalige data verzameling en het modelleren van leerprestaties en hersenactiviteit. In deze bijdrage komt aan de orde hoe deze data gebruikt kunnen worden om in de toekomst nieuwe digitale leertests te ontwikkelen die kunnen voorspellen wie later makkelijker zal leren lezen en wie extra ondersteuning nodig zal hebben om leesproblemen te voorkomen.

Spreker

 • Prof. Dr. Milene Bonte van de Universiteit Maastricht, lid van de raad van bestuur NKD

Help mijn kind heeft huiswerk van de dyslexiebehandeling: antecedenten en consequenties van gevoelens van (in)competentie van ouders over hun hulp bij huiswerk

Kinderen die een dyslexiebehandeling volgen, krijgen vaak huiswerk mee om verder te oefenen met lezen en spellen. Van ouders wordt doorgaans verwacht dat zij hun kind met dit huiswerk helpen. Dit stelt extra eisen aan ouders en niet alleen qua tijd. Ze moeten hun kind ook instrueren en motiveren, en de negatieve emoties van hun kind kunnen reguleren. Lang niet alle ouders zullen zich hier voldoende toe in staat voelen. De vraag is welke factoren van invloed zijn op de mate waarin ouders zich competent voelen om hun kinderen met huiswerk te helpen. Een tweede vraag is in hoeverre gevoelens van incompetentie van ouders tot meer conflicten met hun kinderen leiden. In deze bijdrage wordt onderzoek gepresenteerd naar de relaties van dergelijke competentiegevoelens met ouderfactoren, zoals stress, en contextfactoren, zoals de organisatie van het huishouden en de ondersteuning vanuit de instelling waar de behandeling wordt gegeven. Bovendien worden gegevens gepresenteerd over de relatie tussen competentiegevoelens van ouders en ouder-kind conflicten rondom dit huiswerk.

Spreker

 • Prof. Dr. Peter de Jong, emeritus van de Universiteit van Amsterdam, lid van de Wetenschappelijke Adviesraad Dyslexie (WARD)

De Nederlandse Databank Dyslexie

In deze presentatie wordt ingegaan op de huidige stand van zaken betreffende de Nederlandse Databank Dyslexie (NDD), en op de mogelijkheden die de output van de NDD biedt aan de praktijk, onder meer op vlak van de monitoring van de zorgkwaliteit, verbetering van kwaliteit en innovatie.

Sprekers

 • Drs. Patty Gerretsen, plaatsvervangend voorzitter van de Kwaliteitscommissie (KC), plaatsvervangend voorzitter van de Datacommissie (DC) en lid van het Management Team NKD
 • Dr. Jurgen Tijms van de universiteit van Amsterdam, voorzitter van de WARD en lid van het Management Team NKD

Workshops

Workshop 1: Traject Lelystad – Deze workshop is door omstandigheden helaas afgelast

Workshop 2: Hoe indiceer je vanuit de brede uitvraag gericht op toekomstperspectief van jeugdigen

Veel kinderen op de basisschool kunnen dankzij het leesdossier de hulp krijgen die ze nodig hebben voor ernstige dyslexie. Maar wat als het leren lezen achterblijft doordat je weinig onderwijs hebt gehad of gebaat bent bij de structuur die je aanleert bij een behandeling ernstige dyslexie. Wat zijn de gevolgen in de toekomst voor kinderen die niet tot lezen komen en wat als kinderen leren lezen dankzij de deze behandeling. Hoe kom je tot keuzes. Wat heb je er voor nodig om dit goed te onderbouwen. Het kan alleen in goede samenwerking met elkaar.

Spreker

 • Annemieke Huizinga, teamleider Ondersteuningsteam Best

Workshop 3: Datamonitoring in de keten

Aan de hand van door het NKD uitgevoerde pilots wordt uiteengezet welke rol datamonitoring in de keten van onderwijs en zorg en in samenwerking met gemeenten kan spelen bij het verbeteren van de ketenzorg voor leerlingen met leesproblemen en (ernstige) dyslexie. De rol van de NDD komt daarbij expliciet aan de orde. Wat kan de NDD bieden, wat is nodig voor datarapportage op landelijk, regionaal en lokaal niveau?

Spreker

 • Jolanda Roelfsema, vicevoorzitter raad van bestuur NKD

Workshop 4: Contractering en Dialoog – Deze workshop is door omstandigheden helaas afgelast

Workshop 5: Kleine verandering heeft een groot effect (toepassing van data in de praktijk)

In deze workshop gaan we in op de nut en de noodzaak van de NKD dataset en de CQ-index en wat er binnen uw organisatie op alle niveaus (organisatie; team; inhoudelijke collega/kind) zou kunnen gebeuren met de resultaten. En hoe kleine veranderingen kunnen leiden tot een grote impact. Een praktische workshop waarin u leert welke bijdrage u zelf kunt leveren om een groot resultaat te bereiken.  

Sprekers

 • Julièt Reijnders, manager jeugd van 1801 jeugd & onderwijsadvies, lid van de KC en de Denktank Inspiratie
 • Jorna Serrarens, orthopedagoog-generalist, Hoofd Zorg van Berkel-B, lid van de KC en de Commissie Kwaliteit & Beleid

Workshop 6: De automatiseringsmogelijkheden van de NDD

In deze workshop wordt ingegaan op de technische aspecten van de NDD.

Sprekers

 • Jos Roseboom, softwareontwikkelaar EasingYou en lid van de DC
 • Frank van Maastricht van Tremani, technisch ontwikkelaar van de NDD
Back to top