Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

IN ONTWIKKELING

In ontwikkeling

Om de kwaliteit van de dyslexiezorg te verbeteren, initieert en werkt het NKD mee aan de ontwikkeling van handreikingen en richtlijnen.

Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie

In 2016 heeft het NKD samen met de beroepsverenigingen NIP en NVO een Position paper Dyslexie opgesteld om te komen tot een gerichte kwaliteitsverbetering in de dyslexieketen van onderwijs en zorg. Eén van de speerpunten daarin is de ontwikkeling van een brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie.
Meer informatie over het plan van aanpak: Naar een brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie.

Eind november 2017 is de eerste fase van het project brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie gestart.  Inmiddels is deze fase afgerond.
In de eerste fase stond de knelpuntenanalyse en het verkennen van draagvlak centraal. De partijen die een rol spelen rond de aanpak van dyslexie zijn in kaart gebracht. Er is een knelpuntenanalyse uitgevoerd, een quick scan uitgezet in het veld en er heeft een bijeenkomst met de klankbordgroep plaatsgevonden.
De uitkomsten van deze fase staan in Opbrengst eerste fase ontwikkeling brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie.

Databank

Op dit moment is de databank van het NKD in ontwikkeling. Daarvoor gaat het NKD werken met een minimale dataset. Hiermee zijn de data gedefinieerd die nodig zijn om een volledig behandeltraject – screening, diagnostiek, behandeling, follow-up – te beschrijven.

Chris Struiksma licht het gebruik van de minimale dataset toe in de Toelichting minimale dataset.

Tijdens de regionale informatiedagen van het NKD in november 2017 heeft Chris Struikma een presentatie gegeven over de databank.
Download de Presentatie databank en kijk en luister naar de filmpjes met zijn uitleg daarbij:

Vanaf 31 mei 2018 is een nieuwe versie van de Minimale Dataset beschikbaar. Deze is per januari 2019 vervangen door Minimale dataset 2019. Hiermee vervalt de vorige versie.

Met het Schema afnamemomenten follow-up kunnen follow-up afnamemomenten bepaald worden, afhankelijk van de maand waarin de eindmeting plaatsvond.

Letterbenoemtaak

Onder de praktijken is duidelijk behoefte aan een alternatief voor de 3DM. De 3DM dekt drie domeinen: fonologisch bewustzijn, rapid naming en grafeem-foneemkoppeling. De eerste twee domeinen zijn afgedekt met de tests FAT-R en de CB&WL. Voor het derde domein ontbreekt een alternatief. Besloten is met de simpele letterbenoemtaak uit DTLAS een beperkte normering uit te voeren.
De Verantwoording Letterbenoemtaak bevat de conclusies. Op basis hiervan is het Formulier Letterbenoemtaak gemaakt.

Globaal tijdpad

De ontwikkeling van de databank van het NKD verloopt via een globale planning.
Meer informatie over het tijdpad: Globaal tijdpad Toetsservice-NKD

Stimuleringsprogramma Dyslexie

In opdracht van het Ministerie van OCW wordt de komende jaren het Programma Preventieve en Integrale aanpak Dyslexie en Hulpmiddelen Onderwijs uitgevoerd, kortweg: Stimuleringsprogramma Dyslexie. Het NKD neemt met andere organisaties deel aan de stuurgroep die het programma uitvoert.

Doel van dit stimuleringsprogramma is om scholen beter in staat te stellen om systematisch te werken aan het voorkomen en op integrale en effectieve manier aanpakken van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie. Dit in samenwerking met ouders, zorgverleners, besturen, samenwerkingsverbanden en beleidsorganen.

De ontwikkelingen van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie zijn te volgen op dyslexiecentraal.nl. Deze website is ontwikkeld als een centraal platform waar ouders, professionals en beleidsmakers alle informatie kunnen vinden die zij nodig hebben.

Op de website vindt u onder andere de eerste plannen van het stimuleringsprogramma.

Back to top