Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat
AANMELDEN BEHANDELAAR

Registratie zorgprofessionals

Binnen elke praktijk met het NKD-keurmerk zijn een of meer regiebehandelaars werkzaam. Regiebehandelaars kunnen worden opgenomen in het Register Regiebehandelaar Dyslexiezorg als zij voldoen aan de door het NKD gestelde eisen.

Daarnaast heeft het NKD een Register Behandelaar Dyslexiezorg. Het NKD speelt daarmee in op de gangbare praktijk, dat er bij de behandeling van dyslexie binnen de zorg veelvuldig gebruik wordt gemaakt van behandelaars.
Het NKD wil voldoende borging van kwaliteit in het gehele traject van de dyslexiebehandeling. De regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor het zorgtraject en daarmee ook voor de bekwaamheid van de behandelaar.

Regiebehandelaars dyslexiezorg

Kwaliteitseisen regiebehandelaars

Om te worden opgenomen in het Register Regiebehandelaar Dyslexiezorg, dient aantoonbaar aan de volgende eisen te zijn voldaan:

 1. Een registratie als academisch opgeleide psycholoog of orthopedagoog. Deze heeft tevens een tweejarige postacademische opleiding doorlopen en is bij VWS geregistreerd als gz-psycholoog (volgens de wet BIG) of bij de beroepsverenigingen als kinder- en jeugdpsycholoog (NIP) of orthopedagoog-generalist (NVO).
 2. Geregistreerde gz-psychologen, kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagogen-generalisten kunnen – aan de hand van de volgende kwaliteitsrichtlijnen – verantwoorden dat zij deskundig zijn (en blijven) op het gebied van dyslexie en moeten dit zichtbaar kunnen maken.
  • Werkt volgens de richtlijnen van het Protocol Dyslexie(PDDB 2.0);
  • Kan over de afgelopen 2 jaar minimaal 10 casussen op het gebied van individuele diagnostiek en behandeling van dyslexie tonen;
  • Is minimaal 8 uur per week werkzaam op het gebied van de diagnostiek en de behandeling van dyslexie;
  • Kan aantonen dat hij/zij geaccrediteerde cursussen heeft gevolgd op het gebied van diagnose, indicatiestelling en behandeling van dyslexie (het aantal punten dat in een bepaald tijdbestek gehaald moet worden en aan welke eisen de gevolgde cursussen moeten voldoen wordt nog verder uitgewerkt);
  • Beschikt over een multidisciplinair en multiprofessioneel netwerk, waardoor multidisciplinaire samenwerking en intercollegiale toetsing mogelijk zijn;
  • Neemt deel aan intervisie en/of kenniskringen;
  • Neemt kennis van en handelt naar recente wetenschappelijke inzichten;
  • Verleent medewerking aan wetenschappelijk onderzoek in het kader van effectmetingen/monitoren van (screenings)instrumenten en behandelmethoden;
  • Heeft de bereidheid kennis uit te dragen en over te dragen op collega’s die deskundigheid moeten verwerven;
  • Kan garanties bieden voor een goede ketenzorg. Dit betekent dat verwijzers (scholen e.a.) geïnformeerd moeten worden over de diagnostiek en het verloop van de behandeling, terwijl een goede overdracht moet plaatsvinden bij beëindiging van de behandeling.
 3. Onafhankelijke datagestuurde verantwoording. Dyslexiebehandelaars leveren zowel procesmatige als cliëntdata aan (de minimale dataset). Deze gegevens worden in een digitale databank verwerkt, die door het NKD beheerd wordt. Behandelaars loggen hierop in en voeren de gevraagde data in.
 4. Verleent medewerking aan de audit.

Aanmelden regiebehandelaar

Voor het aanmelden als regiebehandelaar kan het Inschrijfformulier regiebehandelaar versie 1.3 gebruikt worden. Alleen ondertekende formulieren en formulieren voorzien van de gevraagde bijlagen, worden in behandeling genomen.

Behandelaars dyslexiezorg

Kwaliteitseisen behandelaars

Het NKD stelt bekwaamheid van behandelaars als belangrijkste eis.
Bekwaamheid is een combinatie van:

 • opleiding
 • ervaring met het – onder supervisie – behandelen in de zorg
 • voortdurende deskundigheidsbevordering met betrekking tot behandelcompetenties onder aansturing van de regiebehandelaar en door congresbezoek en relevante scholing
 • onafhankelijkheid (de behandelaar mag op geen enkele manier betrokken zijn bij het onderwijstraject van de cliënt)

Bekwame behandelaars in de dyslexiezorg kunnen – wat hun opleiding betreft – worden ingedeeld in twee categorieën professionals:

 1. behandelaars die hun hoofddiploma gehaald hebben op het gebied van onderwijs- of gedragswetenschappen. Het betreft hier academisch opgeleide professionals. Zie Beoordelingsformulier 1 Hoofddiploma onderwijs-gedragswetenschappen.
 2. behandelaars die hun hoofddiploma gehaald hebben in de para-medische sector. Het betreft hier logopedisten. Zie Beoordelingsformulier 2 Hoofddiploma para-medische sector.

Behandelaars kunnen zowel in dienst zijn van (intern) als aangesloten bij (extern) een praktijk met het keurmerk NKD:

 • Een interne behandelaar werkt altijd onder supervisie van een regiebehandelaar binnen de praktijk waar hij/zij werkzaam is. Deze regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de behandeling. De registratie van een intern behandelaar is derhalve gekoppeld aan zijn/haar dienstverband bij deze praktijk. Bij wisseling van werkgever dient het NKD hiervan direct op de hoogte te worden gesteld.
 • Een externe behandelaar werkt altijd onder supervisie van regiebehandelaar(s) die zijn aangesloten bij een praktijk met het keurmerk NKD. De inschrijving als extern behandelaar is derhalve gekoppeld aan de opgegeven regiebehandelaar(s). Bij wisseling van regiebehandelaar(s) dient het NKD hiervan direct op de hoogte te worden gesteld.

Inschrijving in het Register Behandelaar Dyslexiezorg betekent dat er bij de audit van de praktijk van de regiebehandelaar door KIWA, een controle zal plaatsvinden van de deskundigheid en bekwaamheid van de behandelaar.

Bij de audit van de regiebehandelaar (elke 3 jaar) worden de interne protocollen en de samenwerkingsafspraken tussen regiebehandelaar en behandelaar meegenomen. Daarvan maakt tevens deel uit: de kwaliteit van de behandeling, de supervisie, werkbegeleiding en onderlinge afstemming, alsmede de interne en externe deskundigheidsbevordering.

Voor het aanmelden als behandelaar kan het Inschrijfformulier behandelaar versie 1.3 gebruikt worden. Alleen ondertekende formulieren en formulieren voorzien van de gevraagde bijlagen, worden in behandeling genomen.

BELANGRIJK
De regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor de bekwaamheid van de behandelaar en of deze voldoet aan de door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie gestelde criteria. De regiebehandelaar dient dit als zodanig aan te tonen bij de audit door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

NB 1 Om behandelaar dyslexiezorg te kunnen zijn, dienen deze professionals – gedragswetenschappers en logopedisten – aantoonbaar expertise verworven te hebben op het gebied van dyslexiebehandeling. Voor de twee groepen professionals is weergegeven wat het NKD vraagt aan relevante opleiding voor behandelaars dyslexiezorg. Professionals die (nog) niet volledig voldoen aan de eisen die het NKD stelt, worden geadviseerd alsnog de benodigde expertise te verwerven.

NB 2 Tot het Register Behandelaar Dyslexiezorg worden niet toegelaten; RT’ers met als vooropleiding een onderwijsbevoegdheid en vervolgens een Master SEN opleiding.

Back to top