Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

AANMELDEN BEHANDELAAR

Registratie zorgprofessionals

Binnen elke praktijk met het NKD-keurmerk zijn een of meer hoofdbehandelaars werkzaam. Hoofdbehandelaars kunnen worden opgenomen in het Register Hoofdbehandelaar Dyslexiezorg als zij voldoen aan de door het NKD gestelde eisen.

Daarnaast heeft het NKD een Register Medebehandelaar Dyslexiezorg. Het NKD speelt daarmee in op de gangbare praktijk, dat er bij de behandeling van dyslexie binnen de zorg veelvuldig gebruik wordt gemaakt van medebehandelaars.
Het NKD wil voldoende borging van kwaliteit in het gehele traject van de dyslexiebehandeling. De hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk voor het zorgtraject en daarmee ook voor de bekwaamheid van de medebehandelaar.

Hoofdbehandelaars dyslexiezorg

Kwaliteitseisen hoofdbehandelaars

Om te worden opgenomen in het Register Hoofdbehandelaar Dyslexiezorg, dient aantoonbaar aan de volgende eisen te zijn voldaan:

 1. Een registratie als academisch opgeleide psycholoog of orthopedagoog. Deze heeft tevens een tweejarige postacademische opleiding doorlopen en is bij VWS geregistreerd als gz-psycholoog (volgens de wet BIG) of bij de beroepsverenigingen als kinder- en jeugdpsycholoog (NIP) of orthopedagoog-generalist (NVO).
 2. Geregistreerde gz-psychologen, kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagogen-generalisten kunnen – aan de hand van de volgende kwaliteitsrichtlijnen – verantwoorden dat zij deskundig zijn (en blijven) op het gebied van dyslexie en moeten dit zichtbaar kunnen maken.
  • Werkt volgens de richtlijnen van het Protocol Dyslexie(PDDB 2.0);
  • Kan over de afgelopen 2 jaar minimaal 10 casussen op het gebied van individuele diagnostiek en behandeling van dyslexie tonen;
  • Is minimaal 8 uur per week werkzaam op het gebied van de diagnostiek en de behandeling van dyslexie;
  • Kan aantonen dat hij/zij geaccrediteerde cursussen heeft gevolgd op het gebied van diagnose, indicatiestelling en behandeling van dyslexie (het aantal punten dat in een bepaald tijdbestek gehaald moet worden en aan welke eisen de gevolgde cursussen moeten voldoen wordt nog verder uitgewerkt);
  • Beschikt over een multidisciplinair en multiprofessioneel netwerk, waardoor multidisciplinaire samenwerking en intercollegiale toetsing mogelijk zijn;
  • Neemt deel aan intervisie en/of kenniskringen;
  • Neemt kennis van en handelt naar recente wetenschappelijke inzichten;
  • Verleent medewerking aan wetenschappelijk onderzoek in het kader van effectmetingen/monitoren van (screenings)instrumenten en behandelmethoden;
  • Heeft de bereidheid kennis uit te dragen en over te dragen op collega’s die deskundigheid moeten verwerven;
  • Kan garanties bieden voor een goede ketenzorg. Dit betekent dat verwijzers (scholen e.a.) geïnformeerd moeten worden over de diagnostiek en het verloop van de behandeling, terwijl een goede overdracht moet plaatsvinden bij beëindiging van de behandeling.
 3. Onafhankelijke datagestuurde verantwoording. Dyslexiebehandelaars leveren zowel procesmatige als cliëntdata aan (de minimale dataset). Deze gegevens worden in een digitale databank verwerkt, die door het NKD beheerd wordt. Behandelaars loggen hierop in en voeren de gevraagde data in.
 4. Verleent medewerking aan de visitatie.

Aanmelden hoofdbehandelaar

Voor het aanmelden als hoofdbehandelaar kan het Inschrijfformulier hoofdbehandelaar NKD gebruikt worden. Alleen ondertekende formulieren en formulieren voorzien van de gevraagde documenten, worden in behandeling genomen.

Medebehandelaars dyslexiezorg

Kwaliteitseisen medebehandelaars

Het NKD stelt bekwaamheid van medebehandelaars als belangrijkste eis.
Bekwaamheid is een combinatie van:

 • opleiding
 • ervaring met het – onder supervisie – behandelen in de zorg
 • voortdurende deskundigheidsbevordering met betrekking tot behandelcompetenties onder aansturing van de hoofdbehandelaar en door congresbezoek en relevante scholing
 • onafhankelijkheid (de medebehandelaar mag op geen enkele manier betrokken zijn bij het onderwijstraject van de cliënt)

Bekwame medebehandelaars in de dyslexiezorg kunnen – wat hun opleiding betreft – worden ingedeeld in twee categorieën professionals:

 1. medebehandelaars die hun hoofddiploma gehaald hebben op het gebied van onderwijs- of gedragswetenschappen. Het betreft hier academisch opgeleide professionals. Zie Beoordelingsformulier 1 Hoofddiploma onderwijs-gedragswetenschappen.
 2. medebehandelaars die hun hoofddiploma gehaald hebben in de para-medische sector. Het betreft hier logopedisten. Zie Beoordelingsformulier 2 Hoofddiploma para-medische sector.

Medebehandelaars kunnen zowel in dienst zijn van (intern) als aangesloten bij (extern) een praktijk met het keurmerk NKD:

 • Een interne medebehandelaar werkt altijd onder supervisie van een hoofdbehandelaar binnen de praktijk waar hij/zij werkzaam is. Deze hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de behandeling. De registratie van een intern medebehandelaar is derhalve gekoppeld aan zijn/haar dienstverband bij deze praktijk. Bij wisseling van werkgever dient het NKD hiervan direct op de hoogte te worden gesteld.
 • Een externe medebehandelaar werkt altijd onder supervisie van hoofdbehandelaar(s) die zijn aangesloten bij een praktijk met het keurmerk NKD. De inschrijving als extern medebehandelaar is derhalve gekoppeld aan de opgegeven hoofdbehandelaar(s). Bij wisseling van hoofdbehandelaar(s) dient het NKD hiervan direct op de hoogte te worden gesteld.

Inschrijving in het Register Medebehandelaar Dyslexiezorg betekent dat er bij de audit van de praktijk van de hoofdbehandelaar door KIWA, een controle zal plaatsvinden van de deskundigheid en bekwaamheid van de medebehandelaar.

Bij de visitatie van de hoofdbehandelaar (elke 3 jaar) worden de interne protocollen en de samenwerkingsafspraken tussen hoofdbehandelaar en medebehandelaar meegenomen. Daarvan maakt tevens deel uit: de kwaliteit van de behandeling, de supervisie, werkbegeleiding en onderlinge afstemming, alsmede de interne en externe deskundigheidsbevordering.

Voor het aanmelden als medebehandelaar kan het Inschrijfformulier medebehandelaar NKD gebruikt worden. Alleen ondertekende formulieren en formulieren voorzien van de gevraagde documenten, worden in behandeling genomen.

BELANGRIJK
De hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk voor de bekwaamheid van de medebehandelaar en of deze voldoet aan de door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie gestelde criteria. De hoofdbehandelaar dient dit als zodanig aan te tonen bij de visitatie door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

NB 1 Om medebehandelaar dyslexiezorg te kunnen zijn, dienen deze professionals – gedragswetenschappers en logopedisten – aantoonbaar expertise verworven te hebben op het gebied van dyslexiebehandeling. Voor de twee groepen professionals is weergegeven wat het NKD vraagt aan relevante opleiding voor medebehandelaars dyslexiezorg. Professionals die (nog) niet volledig voldoen aan de eisen die het NKD stelt, worden geadviseerd alsnog de benodigde expertise te verwerven.

NB 2 Tot het Register Medebehandelaar Dyslexiezorg worden niet toegelaten; RT’ers met als vooropleiding een onderwijsbevoegdheid en vervolgens een Master SEN opleiding.

Back to top